15 juni 2022

Ziek vóór of tijdens het verlof, wat nu?

Het kan dat een werknemer ziek valt vlak vóór of tijdens zijn verlof. Ben je dan als werkgever verplicht een gewaarborgd loon toe te kennen? De begindatum van de arbeidsongeschiktheid is hier zeer belangrijk in.

Wanneer een werknemer ziek valt vlak vóór zijn verlof en de verlofperiode loopt verder door tijdens de geplande periode, wordt hij gezien als arbeidsongeschikt tijdens die verlofperiode. De werknemer zal de geplande verlofdagen, die gedekt zijn door een ziektebriefje, niet verliezen. Hij heeft het recht om deze verlofdagen op een later moment op te nemen. Tijdens de ziektedagen heeft hij recht op een gewaarborgd loon. 

Het gewaarborgd loon varieert naarmate het gaat om individueel of collectief:

  • Collectief verlof: er is geen loonverlies wegens ziekte. Ook als de werknemer niet ziek was, had hij niet kunnen werken omwille van het collectief verlof. Er is geen gewaarborgd loon verschuldigd voor de dagen die samenvallen met het collectief verlof. Het ziekenfonds komt hierin tussen. 
  • Individueel verlof: als de werknemer niet ziek was, had hij gewoon kunnen werken. Die dagen vallen namelijk in een normale activiteitsperiode. De werkgever is dan ook verplicht om gewaarborgd loon uit te betalen.

Wanneer een werknemer ziek wordt tijdens zijn verlof, loopt de vakantieperiode gewoon door. De verlofdagen kunnen niet meer schuiven naar een later moment. Wanneer de ziekte verder loopt tot na het verlof, wordt hij vanaf dan gezien als arbeidsongeschikt. Als het ziektebriefje tijdens de verlofperiode van toepassing was, zal de periode van gewaarborgd loon beginnen te lopen tijdens het verlof. Bij terugkomst heeft de werknemer dan enkel nog recht op het saldo van het gewaarborgd loon.


Toekomstperspectief

Als een werknemer ziek wordt tijdens zijn verlof, kan hij de verlofdagen niet op een later moment recupereren. De Europese Commissie gaat hier niet mee akkoord en eist een aanpassing van de vakantiewetgeving, zodat een werknemer die ziek wordt tijdens zijn verlof, zijn verlofdagen niet verliest en kan opnemen op een later moment. Bovendien moet het van nu af aan toegestaan zijn dat een werknemer, voor wie het om zekere redenen onmogelijk was al zijn verlofdagen in het vakantiejaar op te nemen, de resterende verlofdagen na dat vakantiejaar nog kan opnemen. 

Ondertussen werd door de Minister van Werk een voorontwerp van een wetswijziging van de vakantiewetgeving ter advies voorgelegd aan de Nationale Arbeidsraad (NAR). Op 21 december 2021 bereikten de sociale partners in de NAR al een akkoord over het advies omtrent de overdracht van verlofdagen.

De NAR dringt er in het advies op aan dat de vooropgestelde wetswijzigingen aan de vakantiewetgeving uiterlijk op 1 januari 2023 in werking treden.

Meer items
Ziek vóór of tijdens het verlof, wat nu?

Ziek vóór of tijdens het verlof, wat nu?

Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x