19 april 2023

Wie betaalt loon opgeroepen werknemer assisenproces?

Klein verlet

Klein verlet is het recht van de werknemer om in bepaalde situaties afwezig te zijn van het werk met loonbehoud. Deze regeling kan toegepast worden naar aanleiding van familiale gebeurtenissen, staatsburgerlijke verplichtingen, burgerlijke opdrachten of om te verschijnen voor een rechtbank. Tijdens zo’n afwezigheid wordt de arbeidsovereenkomst geschorst.


Afwezigheidsperiode

Specifiek wordt bepaald dat een werknemer die deelneemt aan een jury, de nodige tijd afwezig mag blijven met een maximum van 5 dagen. Per sector kan deze regeling afwijken.

Meestal duurt een proces enkele maanden en zal een werknemer dus voor een langere periode afwezig zijn. De periode die volgt op deze 5 dagen, wordt dan beschouwd als overmacht. De afwezigheid van 5 dagen of meer wordt gelijkgesteld met effectief gewerkte dagen en geeft dus recht op jaarlijkse vakantie.


Loon bij afwezigheid

De eerste 5 dagen, die vallen onder klein verlet, betaalt de werkgever het gewone loon van de werknemer.

Na deze periode van 5 dagen kan de werkgever ervoor kiezen om het loon van de werknemer door te betalen en maakt hierdoor aanspraak op een vergoeding van de FOD Justitie. De vergoeding is gelijk aan het dagelijks brutoloon vermenigvuldigd met de werkgeversbijdragen alsook het betreffende vakantiegeld en de eindejaarspremie. Enkel de extralegale voordelen zoals bijvoorbeeld maaltijdcheques worden niet gedekt door deze vergoeding. De dagelijkse vergoeding loopt gelijk met 8 maal het bruto-uurloon of 1/20e van het maandloon.

De werkgever kan een verzoek indienen bij de voorzitter van het assisenhof om de vergoeding te krijgen. De volgende documenten moeten voorgelegd worden:

  • een ondertekende schuldvordering met melding van het verschuldigde bedrag en het bankrekeningnummer van de werkgever waarop het bedrag gestort moet worden;
  • de loonbrief voor de maand(en) waarin de werknemer als jurylid is aangesteld. Deze loonbrief moet ook getekend worden door de werkgever;
  • een attest waaruit het aantal aanwezigheidsdagen bij het assisenhof blijkt;
  • een ingevuld identificatieformulier.

De werkgever kan er ook voor kiezen om het loon van de werknemer niet door te betalen na de periode van 5 dagen. In dat geval zal de werknemer na afloop van het proces het loon rechtstreeks van de FOD Justitie ontvangen.

In beide gevallen vordert de werknemer bijkomend steeds de volgende vergoedingen (bedragen geldig vanaf 01/01/2023):

  • een dagelijkse vergoeding van 54,20 euro wanneer een jurylid of zijn plaatsvervanger een zitting hebben gehad of debatten hebben bijgewoond;
  • een vergoeding van 13,37 euro voor juryleden die ingegaan zijn op de oproeping maar geen debatten hebben bijgewoond;
  • een dagelijkse kilometervergoeding van 0,6471 euro per kilometer wanneer een jurylid zich naar het assisenhof moet begeven.


Aanvraag tot vrijstelling

Het is mogelijk om een vrijstelling te vragen door een brief te richten aan de voorzitter van het assisenhof. Hierin moeten de redenen aangeduid worden waarom de persoon niet kan zetelen (bijvoorbeeld een zaakvoerder van een kmo waarbij de activiteit voornamelijk op zijn schouders rust, een partner die op het punt staat te bevallen, een zwaar ziek familielid dat verzorging vereist, een verblijf in het buitenland, kinderopvang, …). Een jurylid kan dus in bepaalde gevallen van zijn plicht vrijgesteld worden als er voldoende redenen zijn.

De werkgever mag in principe de werknemer niet verbieden zijn plicht te vervullen. Als de bedrijfswerking in het gedrang komt, kan de werkgever wel een attest afleveren aan de werknemer waarin wordt gesteld dat zijn aanwezigheid in die periode vereist is. Het is wel de voorzitter van het assisenhof die het laatste woord heeft.

Meer items
Wie betaalt loon opgeroepen werknemer assisenproces?

Wie betaalt loon opgeroepen werknemer assisenproces?

Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x