16 november 2021

Welke vakantierechten heeft een schoolverlater?

Als een werknemer in hetzelfde kalenderjaar in dienst treedt als het jaar waarin hij afstudeerde, zijn er geen vakantierechten opgebouwd. De werknemer kan dan geen wettelijke vakantiedagen opnemen dat jaar. Wanneer het bedrijf een collectieve sluiting heeft gepland kan er wel gebruikgemaakt worden van tijdelijke werkloosheid sluiting ingevolge jaarlijkse vakantie. Zo nodig kan er ook een onderling akkoord tot onderbreking van de arbeidsovereenkomst voor één of meerdere dagen afgesproken worden tussen de werkgever en werknemer. Dit wordt gezien als een onbetaalde toegestane afwezigheid.

Het kalenderjaar volgend op de indiensttreding heeft de werknemer verlofrechten opgebouwd op basis van de prestaties van het vorige jaar. Om de verlofrechten verder aan te zuiveren tot het recht van 4 weken betaalde vakantie, kan hij gebruikmaken van jeugdvakantie. De werknemer moet eerst de gewone verlofdagen opnemen, daarna kan hij de jeugdvakantiedagen aanspreken. Deze dagen worden vergoed aan 65% van het begrensd brutoloon.

Om in aanmerking te komen, moeten onderstaande voorwaarden voldaan worden:

  • Het jaar voordien de leeftijd van 25 jaar niet bereikt hebben;
  • Minstens een maand gewerkt hebben in het vakantiedienstjaar;
  • In het vakantiedienstjaar de studies volledig afgerond hebben;
  • Er moet een document C103 Jeugdvakantie Werknemer ingediend worden bij de RVA, dit enkel bij de eerste maand van opname. De overige maanden is een elektronische berichtgeving van de werkgever aan de RVA voldoende (via het sociaal secretariaat).

Let op, het jeugdvakantiesysteem is een éénmalig recht per werknemer!

Meer items
Welke vakantierechten heeft een schoolverlater?

Welke vakantierechten heeft een schoolverlater?

Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x