15 juni 2021

Telewerken in het buitenland

1. Sociale zekerheid

De Belgische sociale zekerheid is van toepassing op werknemers die werken op Belgisch terrein. Dit betekent dat werknemers die niet werken in België, in principe niet kunnen bijdragen aan het Belgisch sociale zekerheidssysteem.

Enkel wanneer een werknemer reeds onderworpen was aan de Belgische sociale bijdragen en daarna uitgezonden wordt naar een ander land, kan de werknemer blijven bijdragen aan de Belgische sociale zekerheid (indien het gaat over een EU-lidstaat of een land waarmee België een bilateraal sociale zekerheidsakkoord heeft).

Voor een tijdelijke tewerkstelling in een niet EU-land dat geen sociaal zekerheidsakkoord heeft met België, kan de werkgever beslissen dat de Belgische sociale zekerheid van toepassing blijft, maar moet gecontroleerd worden op lokaal niveau of de werknemer niet onderworpen is aan de lokale sociale zekerheid. Meestal zal dit geen probleem zijn in geval van een kortstondige tewerkstelling, maar het is aangewezen dit op voorhand te toetsen.

Let op:

Indien het gaat over een uitzending van meer dan één maand, dan moet de werknemer, overeenkomstig de Belgische Arbeidsovereenkomstenwet, een brief ontvangen van de werkgever waarin het volgende staat vermeldt:

  • de duur van de prestaties in het buitenland,
  • de munteenheid waarin het loon wordt uitbetaald,
  • de eventuele voordelen die aan de opdracht in het buitenland zijn verbonden,
  • de voorwaarden van de terugkeer van de werknemer naar zijn land.

Verschillende EU-landen hebben een verplicht meldingssysteem voor werknemers die tijdelijk op hun grondgebied komen werken en er geen sociale bijdragen betalen. Ga na of het land waar je werknemer tijdelijk gaat werken zulk systeem heeft.


2. Belastingregime

Wat betreft beroepsinkomsten, worden werknemers belast op hun wereldwijde inkomen in het land waar zij fiscaal rijksinwoner zijn. Wanneer een werknemer voor een langere periode in een ander land werkt en/of een verbintenis heeft met dat land (bv. zijn familie woont daar) kan hij belastingplichtig worden in dat land. Het is raadzaam om dit te controleren met een belastingspecialist. Als de werknemer belastingplichtig wordt in dat land, zullen er belastingen ingehouden moeten worden op het loon door de werkgever en zal er dus ook een buitenlandse payroll opgezet moeten worden.


3. Arbeidsongevallenverzekering

Thuiswerkende werknemers worden gedekt door een arbeidsongevallenverzekering. Je dient wel te melden aan de verzekeraar dat er sprake is van telewerk. Dit betekent niet dat de verzekeraar automatisch telewerk in het buitenland dekt. Ga na bij je arbeidsongevallenverzekeraar of een bijkomende formaliteit en/of premie nodig is.


4. Arbeidsrecht

Er zijn grenzen aan de keuze van welk arbeidsrecht van toepassing is op de arbeidsrelatie. Het is gelinkt aan de plaats waar de werknemer zijn activiteiten uitvoert en de lokale wetgeving die daar moet worden nageleefd. Voor kortere periodes van thuiswerk (bv. van een aantal weken) in het buitenland heeft dit meestal niet de hoogste prioriteit, gezien de Belgische wetgeving een hoge bescherming biedt voor werknemers. Voor uitzendingen binnen Europa zorgt de Europese detacheringsrichtlijn er toch voor dat je best controleert of er geen bepalingen van dwingend lokaal recht zijn waar je rekening mee moet houden. 


5. Immigratie

Wanneer de werknemer in een ander land gaat werken, moet gecontroleerd worden of hij het recht heeft om daar te verblijven en te werken. Een toelating om tijdelijk in het buitenland te verblijven voor een vakantie is niet hetzelfde als een toelating om langdurig te verblijven én te werken in dat land.

Meer items
Telewerken in het buitenland

Telewerken in het buitenland

Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x