2 juni 2022

Nieuw belastingregime voor expats vanaf 01.01.2022

Buitenlandse kaderleden die tijdelijk in België werken voor een Belgische vennootschap, dewelke deel uitmaakt van een multinationale groep, genieten een fiscaal gunstregime.

Naar aanleiding van de begroting voor 2022, heeft de regering beslist om te sleutelen aan dit voordelig statuut. Sinds 1 januari 2022 is er een nieuw bijzonder belastingstelsel voor expats in het leven geblazen, dewelke het vorige stelsel zal vervangen.


Voorwaarden

De nieuwe regeling zal van toepassing zijn voor “ingekomen belastingplichtigen” (werknemers en bedrijfsleiders) en voor “ingekomen onderzoekers” (werknemers). Beide categorieën kunnen onder het bijzonder belastingstelsel vallen indien een aantal voorwaarden voldaan zijn.

Internationaal aspect

Een ingekomen belastingplichtige/onderzoeker moet:

  • rechtstreeks in het buitenland aangeworven zijn door een Belgische vennootschap, een vzw of een Belgische inrichting van een buitenlandse vennootschap OF;
  • terbeschikking gesteld worden binnen een multinationale groep

Bij een rechtstreekse aanwerving vanuit het buitenland is het dus niet langer verplicht dat de Belgische vennootschap deel uitmaakt van een multinationale groep.

Afwezigheid connectie met België

De betrokken werknemer/bedrijfsleider mag gedurende 60 maanden voor de indiensttreding in België:

  • geen (fiscaal) inwoner zijn geweest van België;
  • niet gewoond hebben binnen een afstand van 150 km van de Belgische grens;
  • niet onderworpen zijn geweest aan de Belgische inkomstenbelasting voor niet-inwoners.

Bijgevolg is er geen verplichting meer van buitenlandse nationaliteit. Het nieuwe belastingstelsel geldt voortaan ook voor Belgische onderdanen, op voorwaarde dat zij gedurende de laatste 60 maanden aan alle voorwaarden voldoen.

Minimumbezoldiging “ingekomen belastingplichtigen”

Ingekomen belastingplichtigen moeten op jaarbasis een minimum brutobezoldiging hebben van 75.000 euro. Dit bedrag omvat het maandsalaris, het vakantiegeld en de eindejaarspremie, aanvullend met verschillende voordelen in natura (bedrijfswagen, pc, …), bonussen en andere belastbare vergoedingen.

De minimumbezoldiging is niet verplicht voor ingekomen onderzoekers. Voor hen geldt dat ze in het bezit moeten zijn van een specifiek wetenschappelijk master of doctor diploma of een gelijkwaardige beroepservaring van minstens 10 jaar moeten aantonen.


Voordelen

De expats zullen niet meer automatisch beschouwd worden als fiscaal niet-inwoner van België. Ze zullen ofwel beschouwd worden als Belgische inwoners, en dus belastbaar zijn op het wereldwijd inkomen, ofwel zullen ze een attest van fiscaal rijksinwonerschap van het ander land moeten voorleggen.

Indien voldaan is aan de voorwaarden en het statuut wordt door de autoriteiten goedgekeurd, dan mag de vennootschap de expat een onkostenvergoeding toekennen begrensd op 30 %, met een absoluut maximum van 90.000 € van het overeengekomen bruto salaris (vrij van belasting en sociale bijdragen).

Bovendien worden in het kader van het bijzonder statuut uitzonderlijke kosten aanvaard als kosten eigen aan de werkgever, dewelke begrensd zijn. Het betreft kosten die voortkomen uit de verhuis naar België, de inrichting van de woning in België, en schoolgeld van de leerplichtige kinderen. Hiervan moeten bewijsstukken uitgereikt worden.


Toepassingsperiode

In principe zal het nieuwe statuut toegekend worden voor een periode van 5 jaar, die eenmalig verlengbaar is met 3 jaar (indien voldaan aan bepaalde voorwaarden).

Wanneer de periode van 5 of 8 jaar verlopen is, vervalt het expat statuut en dus ook de voordelen die het met zich meebrengt.


Aanvraagprocedure

De vennootschap moet een elektronische aanvraag indienen bij de belastingadministratie binnen 3 maanden na de indiensttreding in België. Daarnaast dienen de betrokken werknemers/bedrijfsleiders een attest “voor akkoord” te ondertekenen en bij de aanvraag te voegen.

De belastingadministratie zal dan binnen de 3 maanden uitspraak moeten doen over de aanvraag. Bij een positieve beslissing, zal het belastingstelsel van toepassing zijn vanaf de indiensttreding in België.

Tenslotte moet de werkgever jaarlijks (uiterlijk op 31 januari) een overzicht bezorgen aan de fiscus van de tewerkgestelde expats die onder het statuut vallen, zodat de fiscus kan controleren of elke expat nog steeds voldoet aan de bezoldigingsvoorwaarde.


Overgangsmaatregel

Expats die momenteel genieten van het huidige statuut kunnen kiezen voor het nieuwe regime (indien ze voldoen aan de voorwaarden). De vennootschap moet voor deze optie uiterlijk op 31 juli 2022 een aanvraag indienen.

Voor de expats die geen aanvraag doen tot overschakeling van het oude naar het nieuwe stelsel of wanneer er een negatief antwoord volgt op de aanvraag, dan kan men nog genieten van het oude stelsel tot en met 31 december 2023.


Heb je vragen over het nieuwe expat statuut of wens je graag hulp bij het indienen van een aanvraag? Neem contact op met ons expertenteam, ze helpen je graag verder!

Meer items
Nieuw belastingregime voor expats vanaf 01.01.2022

Nieuw belastingregime voor expats vanaf 01.01.2022

Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x