10 juli 2023

Jobstudenten: waar hou ik rekening mee?

De zomervakantie is eindelijk van start gegaan! Veel studenten willen deze vakantieweken nuttig invullen door een centje bij te verdienen. Voor veel bedrijven klinkt dit als muziek in de oren. Er zijn wel een aantal voorwaarden waar een werkgever rekening mee moet houden bij het aanwerven van een jobstudent.

Wie komt er in aanmerking?

Een student mag pas beginnen werken vanaf 16 jaar als hij in het onderwijs een voltijds leerplan volgt. Met uitzondering mag dit ook op een leeftijd van 15 jaar indien de student de eerste graad van het middelbaar heeft afgerond. Iemand die avondschool volgt komt dus niet in aanmerking.

Een student die zijn studies afrond in juni en zijn diploma behaalt, kan tot en met 30 september van datzelfde jaar werken als jobstudent.

Voordelig RSZ-tarief en contingent van 600 uur

De wet bepaalt dat men bij studentenarbeid onder bepaalde voorwaarden kan genieten van een voordelig RSZ-tarief. De voorwaarden zijn:

  • De student is tewerkgesteld aan de hand van een voorafgaandelijk schriftelijk studentencontract. Het contract is steeds een overeenkomst van bepaalde duur met een maximum van 12 maanden.
  • De student heeft een limiet van 600 uur per kalenderjaar. Vanaf het 601ste uur is het voordelige RSZ-tarief niet meer van toepassing. De student kan via Student@work een attest opvragen met het nog aantal beschikbare uren. 
  • De student mag enkel werken wanneer hij niet verplicht aanwezig moet zijn in de onderwijsinstelling.
  • De werkgever dient tijdig de indiensttreding (Dimona) aan te geven.

Loon en arbeidsvoorwaarden

Je moet minstens het minimumloon uitkeren aan de student, tenzij jouw sector hier een uitzondering in voorziet. Bijvoorbeeld in PC 200 gelden er specifieke minimumlonen voor studenten.

Bij de tewerkstelling van studenten gelden dezelfde arbeidsvoorwaarden als bij een gewone werknemer. Zo moet de student bijvoorbeeld ook een kopie van het arbeidsreglement ontvangen bij de start van de tewerkstelling. Wel zijn er enkele uitzonderingen op het algemene principe:

  • Het studentencontract bevat een proefperiode van 3 dagen;
  • Een student mag minder dan 1/3de van de wekelijkse arbeidsduur presteren;
  • Nachtarbeid is in de meeste gevallen verboden voor minderjarigen.

Inschrijvingsbewijs

Als werkgever moet je kunnen aantonen dat de persoon wel degelijk een student is. Bij verzoek van de RSZ ben je verplicht het inschrijvingsbewijs voor het lopende school- of academiejaar voor te leggen.

Meer items
Jobstudenten: waar hou ik rekening mee?

Jobstudenten: waar hou ik rekening mee?

Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x