31 mei 2023

Het jaarlijks vakantiegeld voor werknemers

Wat is vakantiegeld?

Vakantiegeld is de uitbetaling van het loon tijdens de vakantiedagen (enkel vakantiegeld) en een aanvulling om vakantiekosten te dekken (dubbel vakantiegeld). De uitbetaling van het loon geldt enkel voor bedienden. Wanneer arbeiders vakantie opnemen, ontvangen zij geen loon. Zij ontvangen hun enkel en dubbel vakantiegeld in één keer.

Bedienden ontvangen het vakantiegeld van de werkgever. Voor arbeiders loopt dit anders. De werkgever betaalt sociale bijdragen aan de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV). De RJV verdeelt deze bijdragen over de verschillende vakantiekassen in België. De arbeider krijgt dan zijn vakantiegeld uitbetaald via de RJV of via het bevoegde vakantiefonds.


Recht op vakantiegeld

Elke werknemer heeft recht op vakantiedagen en vakantiegeld. Het aantal vakantiedagen hangt af van de prestaties in het vorige jaar.

Wie voltijds werkt en gedurende het vorige jaar een volledig jaar heeft gewerkt, heeft recht op 20 betaalde vakantiedagen (in een 5-dagenweek). Deeltijdse arbeiders en bedienden bouwen pro rata hun vakantierechten op. Die regel wordt toegepast voor de berekening van de vakantieduur en het vakantiegeld.

 

Berekening vakantiegeld

Een bediende met een maandsalaris, ontvangt het loon bij de opname van vakantiedagen. Bij een uurloon wordt dit uitbetaald per opgenomen uur vakantie. Naast het enkel vakantiegeld, ontvangt die ook het dubbel vakantiegeld.

De berekening van het dubbel vakantiegeld gebeurt op basis van het bruto maandloon waarin de berekening wordt gedaan. Het brutoloon is inclusief eventuele vaste premies voor prestaties en vaste bedragen voor voordelen in natura. Het dubbel vakantiegeld bedraagt 92% van het bruto maandloon.


Het verschil tussen enkel en dubbel vakantiegeld

Het enkel vakantiegeld is de uitbetaling van het loon tijdens vakantiedagen, het dubbel vakantiegeld is een aanvulling naar verhouding tot het opgebouwde recht, met een maximum van 4 weken. De bedienden ontvangen de jaarlijkse vergoeding boven op het enkel vakantiegeld bij opname van de hoofdvakantie.


Vertrekvakantiegeld bij ontslag

Wanneer een bediende verandert van werkgever of stopt met werken, moet het vakantiegeld verrekend en het vertrekvakantiegeld uitbetaald worden op de dag van uitdiensttreding. Dit bedrag is opgebouwd uit vakantiedagen die de werknemer nog niet had opgenomen, en de reeds opgebouwde rechten voor het komende jaar.

De volgende werkgever van de bediende betaalt eveneens vakantiegeld, maar mag het reeds uitbetaalde vertrekvakantiegeld in mindering brengen.

Het enkel vertrekvakantiegeld wordt gezien als loon, daarop betaal je als werkgever sociale bijdragen. Op een deel van het dubbel vertrekvakantiegeld moet je steeds 13,07% inhouden. Hierop zijn geen patronale lasten verschuldigd. Voor het overige dubbel vertrekvakantiegeld is de werknemersbijdrage vrijgesteld van sociale bijdragen.

Een arbeider ontvangt het enkel en dubbel vakantiegeld het jaar nadien van de vakantiefonds(en) van de werkgever(s) voor wie die gewerkt heeft in het vakantiedienstjaar.


Uitbetaling vakantiegeld

Bedienden ontvangen het enkel vakantiegeld van de werkgever wanneer zij vakantie opnemen. Het dubbel vakantiegeld ontvangen ze bij opname van de hoofdvakantie. Meestal wordt dit uitbetaald in mei of juni, ongeacht wanneer de bediende de hoofdvakantie effectief opneemt.

Arbeiders krijgen het enkel en dubbel vakantiegeld uitbetaald via de vakantiekas tussen 2 mei en 30 juni.

Meer items
Het jaarlijks vakantiegeld voor werknemers

Het jaarlijks vakantiegeld voor werknemers

Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x