9 februari 2024

Gewaarborgd loon bij een ski-ongeval

Een arbeidsovereenkomst geschorst vanwege ziekte of ongeval van een werknemer geeft recht op gewaarborgd loon. Wanneer er zich een privé-ongeval voordoet, brengt dit geen afbreuk mee.

Er bestaan wel twee uitzonderingen waarbij de werkgever geen gewaarborgd loon verschuldigd is.

1. Sportongeval

De arbeidsongeschiktheid is ten gevolge van een sportongeval. Men spreekt over een sportongeval onder drie cumulatieve voorwaarden:

  • het ongeval deed zich voor tijdens een wedstrijd in competitieverband;
  • de organisator van de wedstrijd heeft inkom gevraagd;
  • de deelnemers ontvangen loon voor de geleverde prestatie (een beker of symbolische prijs worden niet als loon beschouwd).

Een vrijetijds skiër valt dus niet onder deze uitzondering. 

2. Zware fout

De arbeidsongeschiktheid is ten gevolge van een zware fout door de werknemer. Het begrip "zware fout" wordt niet in de wet omschreven en dient dus strikt geïnterpreteerd te worden.

Er kan sprake zijn van een zware fout als:

  • de werknemer niet met de juiste behoedzaamheid heeft gehandeld waardoor een risico opmerkelijk werd verhoogd of; 
  • de werknemer zich schuldig maakt aan een actie waarvan hij het gevaar kende of verondersteld werd het te kennen.

De werkgever draagt het argument van de zware fout.

Een werknemer die slachtoffer is geworden van een ski-ongeval en die door zijn behandelende arts tijdelijk arbeidsongeschikt werd verklaard, zal dus recht hebben op gewaarborgd loon, tenzij de werkgever kan bewijzen dat het ski-ongeval werd veroorzaakt door een zware fout ten aanzien van de werknemer. Het is dus aan de werkgever om informatie te verkrijgen over de precieze situatie waarin het ski-ongeval zich voordeed.

Bij het beoordelen van de arbeidsongeschiktheid zal de behandelende arts de regels van arbeidsongeschiktheid respecteren. Bij de beoordeling moet rekening gehouden worden met zowel de aard van het letsel als met het werk dat wordt uitgevoerd door de werknemer. Zo zou het bijvoorbeeld mogelijk zijn dat iemand met een gebroken been zittend werk kan uitvoeren.

Als de arbeidsovereenkomst al geschorst is vanwege vakantie, zal de werknemer tijdens deze periode geen recht hebben op gewaarborgd loon voor de ziektedagen die samenvallen met de vakantiedagen. Enkel als de arbeidsongeschiktheid blijft doorlopen tot na de vakantie, heeft de werknemer recht op het eventueel resterend deel van het gewaarborgd loon.

De werkgever heeft het recht om de arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ski-ongeval te laten controleren door een controlearts. Dit geldt ook als de werknemer tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid nog in het buitenland verblijft.

Indien de controlearts niet akkoord gaat met de constatatie van de behandelende arts van de werknemer en daarom oordeelt dat de werknemer arbeidsgeschikt is, is de werkgever geen gewaarborgd loon verschuldigd.

De werknemer kan in dat geval beroepen op de scheidsrechterlijke procedure. Enkel in het geval dat de arts-scheidsrechter akkoord gaat met het standpunt van de controlearts, zal de werkgever het gewaarborgd loon kunnen weigeren. De arts-scheidsrechter doet een definitieve uitspraak die door iedereen moet worden nagekomen.

Meer items
Gewaarborgd loon bij een ski-ongeval

Gewaarborgd loon bij een ski-ongeval

Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x