29 november 2023

Eindejaarsgeschenk

De werkgever kan ieder jaar geschenkencheques aan zijn werknemers geven. Dit in de vorm van betaalbons, een overschrijving, cash of natura. Het wordt gegeven ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar en voor bijzondere gelegenheden zoals huwelijken, geboortes en pensioneringen.

Deze geschenkencheques:

  1. Mogen ingeruild worden bij ondernemingen die vooraf een akkoord hebben gesloten met de aanbieder van die betaalbons;
  2. Hebben een beperkte looptijd;
  3. Mogen niet aan de begunstigde in cash uitbetaald worden.


Vrijstelling

Wanneer de geschenken aan bepaalde voorwaarden voldoen, worden ze niet gezien als een loon. Dit wil zeggen dat ze zijn vrijgesteld van RSZ en belastingen. Om niet als loon te worden beschouwd, moeten er bepaalde voorwaarden vervuld worden.

Gelegenheid
Maximumbedrag RSZ
Maximumbedrag fiscus
Bijzonderheden
Geen sociale bijdragen voor WG of WN
Vrijgesteld tot:

Sinterklaas of een gelijkaardig feest met hetzelfde sociale karakter

Kerstmis of Nieuwjaar

€ 40,00 per werknemer + € 40,00 per kind ten laste
€ 40,00 per werknemer + € 40,00 per kind ten laste
Fiscus: dit kan ook voor een patroonsfeest of verjaardag
Eervolle onderscheidingen
€ 120,00 per werknemer
€ 120,00 per werknemer

Pensioen en vervroegd pensioen
€ 40,00 per dienstjaar met min. € 120,00 max. € 1.000,00
€ 40,00 per volledig dienstjaar met min. € 120,00
* Fiscus: geen maximumgrens
* Minimum 3 jaar anciënniteit
* RSZ: niet bij SWT

Huwelijk van de werknemer of het afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoning
€ 245,00
€ 245,00

Liberaliteiten (jubilea,…)
€ 50,00
€ 50,00


Om na te gaan of het geschenk onder deze voorwaarden valt, kijkt men naar het systeem dat de werkgever hanteert en niet naar het bedrag dat aan iedere werknemer wordt toegekend. Bijvoorbeeld: indien een werkgever aan al zijn werknemers een geschenk ten belope van € 100,00 toekent, zullen al deze geschenken beschouwd worden als loon, ook indien een aantal van de werknemers 3 of meer kinderen ten laste hebben.

Meer items
Eindejaarsgeschenk

Eindejaarsgeschenk

Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x