7 februari 2019

De verplichtingen van een zieke werknemer

De werknemer moet u onmiddellijk op de hoogte brengen van zijn ziekte. Dit kan per telefoon, e-mail, sms, ... . Afspraken hieromtrent kunt u best vastleggen in het arbeidsreglement. Een werknemer die niet voldoet aan deze verplichting, heeft - uitgezonderd volmacht - geen recht op gewaarborgd loon.

Hij moet een medisch getuigschrift voorleggen indien dit voorzien is in een cao of het arbeidsreglement. Is dit niet voorzien, moet u zelf de werknemer vragen om een attest voor te leggen. De termijn van aflevering wordt bepaald in het arbeidsreglement of de cao. Indien geen termijn werd vastgelegd, moet het attest - vanaf de ziektedag - binnen 2 werkdagen afgeleverd worden.

Als werkgever heeft u het recht om een controlearts in te schakelen. Een werknemer kan dit niet weigeren. De controle vindt plaats tijdens de volledige duur van de ziekte en is niet beperkt tot de periode gedekt door het gewaarborgd loon. In het arbeidsreglement kan voorzien worden dat de werknemer verplicht is een periode van maximum 4 uur, gesitueerd tussen 7 uur 's morgens en 20 uur 's avonds, beschikbaar te zijn voor de controlearts. Wanneer de werknemer zich zonder reden afzet van de controle, kunt u weigeren een gewaarborgd loon uit te betalen voor de afwezige periode voorafgaand aan de dag van de controle.

Meer items
De verplichtingen van een zieke werknemer

De verplichtingen van een zieke werknemer

Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x