25 maart 2024

Bonusplan cao nr. 90

Wat is een bonusplan?

Als werkgever bepaal je gezamenlijke doelstellingen die binnen een bepaalde termijn  door al je werknemers of door een bepaalde groep moeten worden bereikt. Als die doelstellingen op het einde van de vastgestelde termijn bereikt zijn, krijgen de betrokken werknemers een bonus toegekend.

Het gezamenlijke aspect is hier cruciaal. Een bonusplan kan een werknemer nooit individueel belonen.


Welke doelstellingen?

Het voordeel is afhankelijk van de realisering van de heldere, meetbare en waarmerkbare doelstellingen.

De doelstellingen mogen niet individueel zijn en de realisering ervan mag niet zeker zijn bij de invoering van het bonusplan.

Voorbeelden van doelstellingen zijn:

  • financiële doelstellingen (vb. een vooropgesteld cijfer behalen);
  • doelstellingen op managementniveau (vb. verhogen aantal opleidingen voor werknemers);
  • doelstellingen op organisatorisch vlak (vb. vermindering van het ziekteverzuim);
  • doelstellingen in verband met milieu/ecologie (vb. verminderen van afvalstoffen);
  • andere doelstellingen (vb. het behalen van een bepaald certificaat).


Binnen welke termijn?

Als jouw onderneming een dergelijk voordeel wil toekennen, moet je beslissen op welke termijn de gezamenlijke doelstellingen betrekking zullen hebben.

Indien je het kalenderjaar 2024 als termijn neemt, moeten jouw collectieve arbeidsovereenkomst of toetredingsakte uiterlijk op 30 april 2024 worden neergelegd.

De uitvoering van het bonusplan kan maximaal met een derde van de termijn terugwerken.

Voorbeelden termijnenNeerlegging uiterlijk op
2e kwartaal 202430 april 2024
3e kwartaal 202431 juli 2024
1e semester 202429 februari 2024
2e semester 202431 augustus 2024
Kalenderjaar 202430 april 2024


Sociale en fiscale behandeling?

Je werknemer moet een solidariteitsbijdrage van 13,07% op de toegekende bonus betalen. Als werkgever ben je op het bedrag een patronale bijdrage van 33% verschuldigd.

Voor de fiscus dient er geen bedrijfsvoorheffing ingehouden te worden zolang het grensbedrag niet overschreden wordt. Het fiscale grensbedrag wordt bepaald na inhouding van de solidariteitsbijdrage van de werknemer.

De grensbedragen worden elk jaar geïndexeerd. Voor 2024 zijn de grensbedragen als volgt:

  • 4.020 euro voor de socialezekerheidsbijdragen;
  • 3.496 euro voor de bedrijfsvoorheffing.

Indien de uitgekeerde bonus boven het plafond komt, zal het saldo onderworpen worden aan de gewone socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing.


Berichtgeving werknemers?

Als werkgever ben je ertoe gehouden om aan elke betrokken werknemer een informatieblad te bezorgen bij de betaling van het niet-recurrente resultaatsgebonden voordeel.

Wanneer er tijdens een termijn geen voordeel wordt betaald, krijgen de betrokken werknemers ook een informatieblad op het einde van die termijn.

Meer items
Bonusplan cao nr. 90

Bonusplan cao nr. 90

Meer items

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x