UPDATE CORONA

Het Coronavirus: steunmaatregelen en praktische tips voor werkgevers en belastingplichtigen

Update: 13/07/2020

In deze periode van corona is het onduidelijk voor vele werkgevers en zelfstandigen hoe het nu verder moet met hun onderneming. De overheid stuurt dagelijks bij met nieuwe maatregelen die we verplicht moeten toepassen. Ook financieel zal het geen meevaller zijn.

Omdat we hier allemaal een eerste keer in aanraking mee komen, is het te begrijpen dat goede ondersteuning broodnodig is. Daarom zetten wij graag alle steunmaatregelen en praktische tips voor jullie op een rij zodat het overzicht bewaard wordt.

Stimuleren van thuiswerk/telewerk

In het kader van de overheidsmaatregelen van dinsdag 17 maart 2020, zijn ondernemingen nu verplicht telewerk te organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is, zonder uitzondering.

 • Deze maatregel is duidelijk: werknemers verplichten thuis te werken in deze uitzonderlijke omstandigheden.
 • Bedrijven die dit niet kunnen organiseren zullen de ‘social distancing’ strikt dienen te respecteren.
 • Kan de onderneming niet aan deze verplichting voldoen, dan zal het bedrijf moeten gesloten worden.
 • Deze maatregel is niet van toepassing op cruciale sectoren en essentiële diensten.

De werkgever kan voor het telewerk IT-materiaal en internet ter beschikking stellen aan de werknemers. De werkgever kan ook vragen dat werknemers eigen IT-materiaal en internet gebruiken en kan eventueel tussenkomen in de kosten die medewerkers zelf dragen.
Daarnaast is het ook belangrijk jouw verzekeraar arbeidsongevallen op de hoogte te brengen dat meer mensen thuiswerk of telewerk verrichten.

Het verdient aanbeveling reeds in te spelen op mogelijke herhaling van dergelijke situaties in de toekomst en de mogelijkheid tot (occasioneel) telewerk vast te leggen in bv. het arbeidsreglement (uitvoeringsmodaliteiten, te gebruiken apparatuur, software, onkostenvergoedingen,…). Onze diensten kunnen je hierbij verder op weg helpen.

Werkgevers kunnen tijdens de coronacrisis een tijdelijke onkostenvergoeding voor thuiswerk toekennen aan hun werknemers. Deze maandelijkse vergoeding is vrij van belasting en RSZ-bijdragen en bedraagt maandelijks € 129,48.

De aanpassing van deze maatregel geldt zolang de federale maatregelen ter preventie van de verspreiding van het coronavirus van kracht zijn.

Deze maatregel geldt voor alle werknemers die van thuis uit werken. De maatregel is dus ook van toepassing op werknemers die vóór de Covid-19 maatregelen niet van thuis uit werkten. De werkgever en werknemer moeten dus geen formele telewerkovereenkomst hebben afgesloten.

Er wordt geen verschil gemaakt tussen de verschillende categorieën van functies.

Deze bureauvergoeding van € 129,48 per maand dekt de kosten en het gebruik van een bureau in de privéwoning van de werknemer, de kosten voor klein kantoormateriaal, de kosten voor het onderhoud en de reiniging van het bureau, de kosten voor elektriciteit, water en verwarming, de verzekeringen, de onroerende voorheffing, ....

Als werkgever kun je ook een bijkomende kostenvergoeding tot € 40 per maand betalen aan je werknemers voor het gebruik van:

 • een privé internetaansluiting en -abonnement: maximum € 20
 • een privécomputer: maximum € 20
Welke (steun)maatregelen heeft de regering genomen waarop de werkgever kan terugvallen?

Tijdelijke werkloosheid werknemers (RVA)

Op 20 maart heeft de ministerraad beslist dat overmacht wordt aanvaard voor alle werkgevers die getroffen zijn door het coronavirus, enerzijds omdat ze moeten sluiten, anderzijds omdat ze economische hinder ondervinden. Bovendien wordt de procedure sterk vereenvoudigd, zodat de werkgevers ontladen worden en de werknemers zo snel mogelijk hun uitkering krijgen.

Een aanvraag bij de RVA om de tijdelijke werkloosheid te laten starten is niet meer nodig. Alle aanvragen die reeds gedaan werden, ook in het kader van tijdelijke werkloosheid om economische redenen, worden automatisch aanvaard voor de periode van 13 maart tot 31 augustus. Daarnaast moeten er geen C 3.2 A documenten meer ingevuld en afgeleverd worden voor diezelfde periode.

Voor sectoren in moeilijkheden (bv. de horeca) werd door het kernkabinet beslist om de procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht te verlengen tot en met 31 december 2020.

De aanvraag kan gebeuren voor zowel arbeiders en bedienden.

Let op: Nadat de werkgever tijdelijke werkloosheid inroept, moet ook de werknemer de uitkering online aanvragen via de website van de vakbond of Hulpkas. Of je kan het formulier C 3.2-WERKNEMER-CORONA downloaden en bezorgen via e-mail of post aan de vakbond of Hulpkas.

Wil de werknemer alles nog eens nalezen, dan kan je hem/haar doorverwijzen naar de website van de RVA en meer bepaald naar het infoblad T2. Het is wel belangrijk dat je deze info aan de werknemer communiceert zodat hij/zij zo snel mogelijk de aanvraag kan indienen.

De regering heeft intussen ook beslist dat – voor beide maatregelen - de uitkeringen tijdelijke werkloosheid die de werknemers ontvangen zal opgetrokken worden naar 70% (i.p.v. 65%) van het inkomen (begrensd tot 2.754,76 EUR per maand) tot 31 augustus 2020.

Er is ook goed nieuws voor de werknemers want zij ontvangen, naast de verhoogde uitkering van 70 procent van het gemiddeld loon, een supplement van 5,63 euro per dag. Beide bedragen worden betaald door de uitbetalingsinstelling, dus de vakbond of Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen. Daarnaast zullen al deze dagen meetellen voor de berekening van het recht op vakantie in 2021.

Voor de RVA is het evenwel onmogelijk om de massale stroom van aanvragen te verwerken. Daarom heeft Minister van Werk Muylle beslist dat elke tijdelijke werkloze die voltijds werkt een forfait van 1.450 EUR netto krijgt.

Door snel te werken, wil de overheid de koopkracht van de mensen beschermen en erover waken dat ze naar de supermarkt kunnen gaan en hun lening kunnen afbetalen.
Als de aanvragen zijn verwerkt en als mensen recht zouden hebben op meer, wordt dat later rechtgezet.

De RVA stuurt haar richtlijnen voortdurend bij en een advies van vandaag is mogelijk morgen niet meer van toepassing. Daarom heeft de RVA een bijzonder nuttige FAQ gepubliceerd die je hier kan terugvinden.

Meldingsplicht tijdelijke werkloosheid werknemers

Met ingang vanaf 13 juli 2020 moet er verplicht een melding gebeuren aan de werknemers over de invoering van tijdelijke werkloosheid.

De wijze waarop is vrij te kiezen. Dit kan individueel of collectief gebeuren. Je kan dit doen via e-mail, via een intern portaal, per brief, via uithanging op een zichtbare plaats, ... .

Je moet dit doen wanneer de werknemer:

 • Voor de eerste keer tijdelijk werkloos wordt
 • Opnieuw tijdelijk werkloos wordt
 • Een verhoging van de werkloosheidsdagen heeft

En dit ten laatste de dag voor de aanvang van de werkloosheid.

In deze mededeling moeten volgende zaken opgenomen worden:

 • De periode van tijdelijke werkloosheid (begin- en einddatum)
 • De dagen dat de werknemer werkloos is en de dagen dat de werknemer geacht wordt te werken
 • Welke formaliteiten de werknemer moet doen om zijn uitkering aan te vragen

Bij elke wijziging van bovenstaande punten, moet er een nieuwe melding gedaan worden.

Indien er niet wordt voldaan aan de meldingsplicht, kan er geen gebruik gemaakt worden van de tijdelijke werkloosheid en zal er loon verschuldigd zijn.

Bijkomende vragen i.v.m. personeel

Jouw werknemer keert terug uit een getroffen regio

Je kan de werknemer niet verplichten om thuis te blijven en je kan geen toegang weigeren tot de werkvloer.

Indien de onderneming dit kan organiseren kan wel verplicht telewerk opgelegd worden.
Zolang de werknemer geen attest van arbeidsongeschiktheid bezorgt (zie verder), wordt hij als arbeidsgeschikt beschouwd.

Je kan hem ook niet verplichten vakantiedagen op te nemen, evenmin om inhaalrustdagen op te nemen. Dit kan enkel in onderling akkoord. De werknemer kan eventueel dwingend familiaal verlof aanvragen (onbetaald en beperkt tot 10 dagen per jaar) of verlof zonder wedde nemen (akkoord werkgever vereist).

Jouw werknemer is ziek (besmet met het virus)

In dit geval is de onmogelijkheid om te werken te wijten aan arbeidsongeschiktheid van de werknemer en zijn de gewone regels van toepassing. De werkgever zal dus gedurende een bepaalde periode gewaarborgd loon moeten betalen aan de werknemer.

Wat met ouders die voor hun kinderen willen zorgen?

De regering heeft besloten alle lessen op te schorten tot en met 14 mei 2020. Crèches blijven wel open. Schoolgaande kinderen blijven best thuis en worden bij voorkeur niet door de grootouders opgevangen. Een gedeeltelijke heropstart is voorzien op maandag 18 mei, met als tussenstap een pilootfase die van start gaat op vrijdag 15 mei. Dit betekent dat niet elke leerling meteen terug naar school kan, en ook niet voltijds. 

Ouders moeten een oplossing zoeken voor kinderen die nog niet mogen terugkeren naar school. Veel ouders zullen thuis willen blijven om voor hun kinderen te zorgen. Als werkgever tref je best onderling een regeling. De werknemer kan bijvoorbeeld eerst vakantie opnemen of inhaalrustdagen. Daarnaast eventueel onbetaald verlof opnemen. Uiteraard kan ook hier – waar mogelijk – thuiswerk gestimuleerd/verplicht worden.

Elke school voorziet in principe opvang voor kinderen van wie de ouders door de omstandigheden toch moeten blijven werken (gezondheidszorg). Geleidelijk zullen meer kinderen naar de opvang komen, aangezien meer sectoren herstarten en dus meer ouders door het werk hun kind niet zelf meer kunnen opvangen. 

Maatregelen RSZ 

Werkgevers kunnen een minnelijk afbetalingsplan aanvragen voor hun werkgeversbijdragen van het 1ste en 2de kwartaal 2020, waardoor hun schuld kan afgelost worden via maandelijkse afbetalingen. Je kan een aanvraag voor een minnelijk afbetalingsplan indienen via de pagina ‘minnelijk afbetalingsplan’ van de RSZ. (https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/paymentplan/index.htm).

Fiscale maatregelen

De mogelijkheid bestaat om bij de fiscus een afbetalingsplan te vragen voor de volgende fiscale schulden:

 • Bedrijfsvoorheffing;
 • Btw;
 • Personenbelasting;
 • Vennootschapsbelasting;
 • Rechtspersonenbelasting.

Er geldt een gegarandeerde vrijstelling van nalatigheidsinteresten en een kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling. De beoogde schulden mogen niet voortkomen uit fraude en de aangepaste (zie hieronder) voorwaarden voor het indienen van de aangiften moeten nageleefd worden.

Bij niet-naleving van het afbetalingsplan (behalve indien de schuldenaar tijdig contact opnam met de administratie) of in het geval van een collectieve insolventieprocedure zullen de steunmaatregelen ingetrokken worden.

Bovenstaande steunmaatregelen gelden niet voor ondernemingen die onafhankelijk van het coronavirus structurele betaalmoeilijkheden kennen.

De aanvraag kan tot 31 december 2020 gebeuren. Per schuld moet er een aanvraag worden ingediend op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht en dit bij het bevoegd Regionaal Invorderingscentrum (RIC).

Betalingstermijnen voor bedrijfsvoorheffing:  automatisch uitstel tot betaling van 2 maanden zonder bijkomende boetes of interesten. De initiële steunmaatregelen zoals hierboven vermeld kunnen ook nog steeds aangevraagd worden.

Concreet betekent dit voor bedrijfsvoorheffing: uitstel tot 13 mei 2020 voor bedrijfsvoorheffing van februari en tot 15 juni 2020 voor de voorheffing van maart of deze van het eerste kwartaal.

Maatregelen voor zelfstandigen 

Uitstel betaling sociale bijdragen:

Je kan een betalingsuitstel van één jaar aanvragen voor de voorlopige sociale bijdragen van het eerste en het tweede kwartaal van 2020. Je moet het betalingsuitstel aanvragen bij het sociaal verzekeringsfonds waarbij men aangesloten is:

 • Ten laatste op 14 juni 2020 voor de sociale bijdragen van het eerste kwartaal 2020
 • Ten laatste op 14 juni 2020 voor de sociale bijdragen van het tweede kwartaal 2020

In de aanvraag moet je steeds vermelden dat je het betalingsuitstel aanvraagt omwille van het coronavirus.

Vrijstelling van sociale bijdragen aanvragen:

Je kan een aanvraag tot vrijstelling van bijdragen indienen bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) omdat je door het coronavirus financiële problemen hebt (men kan deze aanvraag via het sociaal verzekeringsfonds laten verlopen).

Je kan deze vrijstelling aanvragen voor het eerste en/of tweede kwartaal van 2020.

Verlagen van de voorlopige sociale bijdragen:

De sociale bijdragen van zelfstandigen worden berekend op basis van het netto belastbaar inkomen van het jaar zelf. Het werkelijk netto belastbaar inkomen is maar definitief gekend na twee jaar. Daarom betaal je eerst voorlopige bijdragen, met daarna een herziening.

Dreig je in het jaar 2020 minder te verdienen door het coronavirus, dan kan je de voorlopige bijdragen laten aanpassen. Deze aanvraag kan je best rechtstreeks richten aan het sociaal verzekeringsfonds waarbij je aangesloten bent.

Uitkering overbruggingsrecht:

Zelfstandigen (zowel in hoofd- als bijberoep onder bepaalde voorwaarden) die hun activiteit verplicht moeten sluiten (bv. horeca) of minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig onderbreken ingevolge de coronacrisis, hebben recht op een financiële uitkering voor de maanden maart, april en mei 2020.
Ook bedrijfsleiders kunnen het overbruggingsrecht aanvragen. De voorwaarden werden in die zin versoepeld.

Waar heb je recht op?

Het overbruggingsrecht bestaat uit twee delen: een uitkering en een gelijkstelling.

Een uitkering: Hoeveel dat precies is, hangt van de gezinssituatie af:

 • Zonder gezinslast: 1.291,69 EUR per maand
 • Met gezinslast: 1.614,10 EUR per maand

Een gelijkstelling: gedurende de maanden, maart, april en mei behoudt je toch de rechten op medische verzorging, gezinsbijslag/groeipakket en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Tijdens het overbruggingsrecht bouw je wel geen pensioenrechten op.

De zelfstandige die ziek (zie verder) en dus arbeidsongeschikt is en die een ziekte-uitkering ontvangt, komt niet in aanmerking voor het overbruggingsrecht.

Update: Het overbruggingsrecht wordt verlengd tot eind augustus 2020. Deze verlenging geldt voor alle onderbrekingen. Indien nodig kan de regering deze maatregel nog verlengen tot eind december. Het overbruggingsrecht wordt niet automatisch verlengd. Zelfstandigen moeten dus een nieuwe aanvraag indienen bij het sociaal verzekeringsfonds.

Relance- of heropstartpremie

Daarnaast heeft de regering beslist om een apart overbruggingsrecht te voorzien als ondersteuning tijdens de heropstart. De 'relance-uitkering' zal even hoog zijn als het crisis-overbruggingsrecht. Het is gericht naar ondernemers waarvan de activiteit op 3 mei 2020 nog verplicht gesloten was of verboden én waarvan de omzet of bestellingen tijdens het tweede kwartaal van dit jaar met minstens 10% t.o.v. dezelfde periode vorig jaar zijn gedaald. Het kan aangevraagd worden voor de maanden juni, juli en augustus. 

Recht op een uitkering arbeidsongeschiktheid:

Zelfstandigen die minstens 8 dagen arbeidsongeschikt zijn hebben nu recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering (via het ziekenfonds) vanaf de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid.
In dit geval dient de aangifte zo snel mogelijk te gebeuren bij het ziekenfonds waarbij men is aangesloten. Aan het ziekenfonds bezorgt men zo snel mogelijk het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid ingevuld door de huisarts.

Uitstel van betaling kapitaalaflossingen:

Banken geven kosteloos 6 maanden uitstel van betaling van kapitaalaflossingen aan ondernemingen die door de crisis in moeilijkheden geraakt zijn. Het renteluik blijft verder lopen. Na afloop van het uitstel zal de looptijd van het krediet dan met 6 maanden worden verlengd. De bank zal hiervoor een aantal strikte criteria hanteren. Deze zijn:

 • Omzet moet fors teruggevallen zijn
 • Indien mogelijk beroep doen op de tijdelijke werkloosheidsregeling voor de werknemers
 • Al dan niet gedwongen om te sluiten
 • Geen achterstallige betalingen op lopende kredieten

Het spreekt voor zich dat ondernemers best contact opnemen met hun bank voor de juiste modaliteiten.

Verder is er ook de waarborgregeling van 50 miljard euro voor bedrijven. Dit bedrag wordt gebruikt voor nieuwe overbruggingskredieten en extra kredietlijnen.

Maatregelen VLAANDEREN

Vlaamse hinderpremie voor verplichte sluiting

Om de gevolgen van de sluiting voor een deel te compenseren, voorziet de Vlaamse regering een éénmalige premie van 4.000 EUR voor ondernemingen die volledig moeten sluiten. Duurt de sluiting langer dan 21 dagen, dan ontvang je ook nog 160 EUR per sluitingsdag.
De hinderpremie wordt uitgebreid naar alle ondernemingen die omwille van de (nieuwe) overheidsmaatregelen verplicht zijn te sluiten. Bovendien wordt de premie nu toegekend per vestiging voor zover in de bijkomende vestigingen minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is.

Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf per onderneming.

De aanvraag van de hinderpremie kan je online indienen via de website van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). De uiterlijke indiendatum is 30 juni. 

De hinderpremie kan gecombineerd worden met de uitkering overbruggingsrecht.

Update: De regering heeft beslist dat er een verlenging komt van de looptijd van de hinderpremie voor wie verplicht gesloten moet blijven. Dat betekent dat wellnesscentra en sauna’s, speelautomatenhallen, pretparken en binnenspeeltuinen, bioscopen, discotheken en dancings, zwembaden en foorkramers een beroep kunnen doen op de dagpremie van € 160 per extra sluitingsdag. De premie wordt toegekend tot men de fysieke locatie terug kan heropenen.

Compensatiepremie voor niet-verplichte sluiting

Er is in Vlaanderen een compensatiepremie van 3.000 euro of 1.500 euro aangekondigd voor ondernemers die zwaar omzetverlies hebben en die niet in aanmerking komen voor de hinderpremie.

Het omzetverlies moet minstens -60% bedragen om aanspraak te maken op deze premie.

De aanvraag voor deze premie zal ook online verlopen via de website van VLAIO. De aanvraag kan sinds 4 mei 2020 ingediend worden. Meer informatie kan je raadplegen op www.vlaio.be/coronacompensatiepremie.  

Volgende steunmaatregelen zijn van toepassing:

 • Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerdere exploitatiezetels per onderneming zijn;
 • Zelfstandigen in bijberoep die de minimumbijdragen betalen zoals een hoofdberoeper = 3.000 euro
 • Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500 euro. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% (4/5) of meer.
 • Het omzetverlies is minstens -60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De referentieperiode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020.
 • Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.
 • Voor vzw’s is de compensatiepremie ook mogelijk, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.

Corona ondersteuningspremie

Omwille van de maatregelen hebben sommige bedrijven door de beperkingen, zelfs na de versoepelingen van de veiligheidsraad, een serieuze omzetdaling. Om hen financieel te ondersteunen, werd de corona ondersteuningspremie in het leven geroepen. De corona ondersteuningspremie bedraagt € 2.000.  

Voor wie?

Ondernemingen die open zijn gebleven of opnieuw geopend zijn na de versoepeling van de maatregelen en hierdoor een omzetdaling van 60% hebben:

 • Ondernemingen die initieel niet moesten sluiten maar beperkingen hadden en in aanmerking komen voor een compensatiepremie;
 • Ondernemingen die bij het begin van de maatregelen verplicht werden hun zaak en fysieke locatie te sluiten en in aanmerking komen voor een hinderpremie.

Crisiswaarborg

Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen. Op die manier kunnen ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode ook voor bestaande schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen door de Participatie Maatschappij Vlaanderen.
Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal. Daarmee kan men reeds 1.000 leningen van 100.000 euro waarborgen die onder de 75% gewestwaarborg kunnen geplaatst worden.

Flexibiliteit naar voorwaarden steunmaatregelen en subsidies

Ondernemingen die ten gevolge van de crisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn bij bepaalde subsidies van het VLAIO, kunnen met het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen.

Uitstel betaling onroerende voorheffing

Er werd beslist om de aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor de bedrijven later uit te sturen om te voorkomen dat bedrijven in liquiditeitsproblemen terecht komen. Dit betekent dat voor ongeveer 1 miljard aan belastingen niet geïnd zullen worden in het voorjaar, maar pas in het najaar van 2020.
Concreet zullen de aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor bedrijven vanaf september uitgestuurd worden. Rekening houdend met een normale betaaltermijn van twee maanden, betekent dit dat de onroerende voorheffing pas begin november 2020 betaalbaar zal zijn.

UPDATE CORONA

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x