phone +32 (0)16 36 11 12

CORONA

Het Coronavirus: steunmaatregelen en praktische tips voor werkgevers en belastingplichtigen

Update: 12/11/2020

In deze periode van corona is het onduidelijk voor veel werkgevers en zelfstandigen hoe het nu verder moet met hun onderneming. De overheid stuurt dagelijks bij met nieuwe maatregelen die we verplicht moeten toepassen. Ook financieel zal het geen meevaller zijn.

Omdat we hier allemaal een eerste keer in aanraking mee komen, is het te begrijpen dat goede ondersteuning broodnodig is. Daarom zetten wij graag alle steunmaatregelen en praktische tips voor jullie op een rij zodat het overzicht bewaard wordt.

Stimuleren van thuiswerk/telewerk

In het kader van de overheidsmaatregelen van dinsdag 17 maart 2020, zijn ondernemingen nu verplicht telewerk te organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is, zonder uitzondering.

 • Deze maatregel is duidelijk: werknemers verplichten thuis te werken in deze uitzonderlijke omstandigheden.
 • Bedrijven die dit niet kunnen organiseren zullen de ‘social distancing’ strikt dienen te respecteren.
 • Kan de onderneming niet aan deze verplichting voldoen, dan zal het bedrijf moeten gesloten worden.
 • Deze maatregel is niet van toepassing op cruciale sectoren en essentiële diensten.

De werkgever kan voor het telewerk IT-materiaal en internet ter beschikking stellen aan de werknemers. De werkgever kan ook vragen dat werknemers eigen IT-materiaal en internet gebruiken en kan eventueel tussenkomen in de kosten die medewerkers zelf dragen.
Daarnaast is het ook belangrijk jouw verzekeraar arbeidsongevallen op de hoogte te brengen dat meer mensen thuiswerk of telewerk verrichten.

Het verdient aanbeveling reeds in te spelen op mogelijke herhaling van dergelijke situaties in de toekomst en de mogelijkheid tot (occasioneel) telewerk vast te leggen in bv. het arbeidsreglement (uitvoeringsmodaliteiten, te gebruiken apparatuur, software, onkostenvergoedingen,…). Onze diensten kunnen je hierbij verder op weg helpen.

Werkgevers kunnen tijdens de coronacrisis een tijdelijke onkostenvergoeding voor thuiswerk toekennen aan hun werknemers. Deze maandelijkse vergoeding is vrij van belasting en RSZ-bijdragen en bedraagt maandelijks € 129,48.

De aanpassing van deze maatregel geldt zolang de federale maatregelen ter preventie van de verspreiding van het coronavirus van kracht zijn.

Deze maatregel geldt voor alle werknemers die van thuis uit werken. De maatregel is dus ook van toepassing op werknemers die vóór de Covid-19 maatregelen niet van thuis uit werkten. De werkgever en werknemer moeten dus geen formele telewerkovereenkomst hebben afgesloten.

Er wordt geen verschil gemaakt tussen de verschillende categorieën van functies.

Deze bureauvergoeding van € 129,48 per maand dekt de kosten en het gebruik van een bureau in de privéwoning van de werknemer, de kosten voor klein kantoormateriaal, de kosten voor het onderhoud en de reiniging van het bureau, de kosten voor elektriciteit, water en verwarming, de verzekeringen, de onroerende voorheffing, ....

Als werkgever kun je ook een bijkomende kostenvergoeding tot € 40 per maand betalen aan je werknemers voor het gebruik van:

 • een privé internetaansluiting en -abonnement: maximum € 20
 • een privécomputer: maximum € 20

Update: Vanaf maandag 19 oktober 2020 is thuiswerk/telewerk opnieuw verplicht voor alle functies waar dit mogelijk is. Werkgevers mogen wel terugkeermomenten organiseren, op voorwaarde dat de hygiënische maatregelen worden gerespecteerd.

Welke (steun)maatregelen heeft de regering genomen waarop de werkgever kan terugvallen?

Tijdelijke werkloosheid werknemers (RVA) tot 31/08/2020

Op 20 maart heeft de ministerraad beslist dat overmacht wordt aanvaard voor alle werkgevers die getroffen zijn door het coronavirus, enerzijds omdat ze moeten sluiten, anderzijds omdat ze economische hinder ondervinden. Bovendien wordt de procedure sterk vereenvoudigd, zodat de werkgevers ontladen worden en de werknemers zo snel mogelijk hun uitkering krijgen.

Een aanvraag bij de RVA om de tijdelijke werkloosheid te laten starten is niet meer nodig. Alle aanvragen die reeds gedaan werden, ook in het kader van tijdelijke werkloosheid om economische redenen, worden automatisch aanvaard voor de periode van 13 maart tot 31 augustus. Daarnaast moeten er geen C 3.2 A documenten meer ingevuld en afgeleverd worden voor diezelfde periode.

Voor sectoren in moeilijkheden (bv. de horeca) werd door het kernkabinet beslist om de procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht te verlengen tot en met 31 december 2020.

De aanvraag kan gebeuren voor zowel arbeiders en bedienden.

Let op: Nadat de werkgever tijdelijke werkloosheid inroept, moet ook de werknemer de uitkering online aanvragen via de website van de vakbond of Hulpkas. Of je kan het formulier C 3.2-WERKNEMER-CORONA downloaden en bezorgen via e-mail of post aan de vakbond of Hulpkas.

Wil de werknemer alles nog eens nalezen, dan kan je hem/haar doorverwijzen naar de website van de RVA en meer bepaald naar het infoblad T2. Het is wel belangrijk dat je deze info aan de werknemer communiceert zodat hij/zij zo snel mogelijk de aanvraag kan indienen.

De regering heeft intussen ook beslist dat – voor beide maatregelen - de uitkeringen tijdelijke werkloosheid die de werknemers ontvangen zal opgetrokken worden naar 70% (i.p.v. 65%) van het inkomen (begrensd tot 2.754,76 EUR per maand) tot 31 augustus 2020.

Er is ook goed nieuws voor de werknemers want zij ontvangen, naast de verhoogde uitkering van 70 procent van het gemiddeld loon, een supplement van 5,63 euro per dag. Beide bedragen worden betaald door de uitbetalingsinstelling, dus de vakbond of Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen. Daarnaast zullen al deze dagen meetellen voor de berekening van het recht op vakantie in 2021.

Voor de RVA is het evenwel onmogelijk om de massale stroom van aanvragen te verwerken. Daarom heeft Minister van Werk Muylle beslist dat elke tijdelijke werkloze die voltijds werkt een forfait van 1.450 EUR netto krijgt.

Door snel te werken, wil de overheid de koopkracht van de mensen beschermen en erover waken dat ze naar de supermarkt kunnen gaan en hun lening kunnen afbetalen.
Als de aanvragen zijn verwerkt en als mensen recht zouden hebben op meer, wordt dat later rechtgezet.

De RVA stuurt haar richtlijnen voortdurend bij en een advies van vandaag is mogelijk morgen niet meer van toepassing. Daarom heeft de RVA een bijzonder nuttige FAQ gepubliceerd die je hier kan terugvinden.

Tijdelijke werkloosheid werknemers (RVA) vanaf 01/09/2020

Vanaf 1 september 2020 gelden er nieuwe regels voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid binnen de onderneming.

Verlenging vereenvoudigde procedure

Vanaf 01/09/2020 t.e.m. 31/12/2020 kan corona-werkloosheid onder de vereenvoudigde procedure enkel nog ingeroepen worden door volgende ondernemingen:

1. Een onderneming die hard getroffen is (minstens 20% werkloosheidsdagen in Q2 2020). Een formulier C106A-CORONA-HGO moet voor iedere onderneming ingediend worden alvorens ze verder gebruik kunnen maken van de tijdelijke werkloosheid.

2. Een onderneming uit een sector die hard getroffen is. Werkgevers die ressorteren onder 20 paritaire (sub-)comités zullen tot eind dit jaar beroep kunnen doen op corona-werkloosheid. Onder volgende link kan je een opsomming van de sectoren terugvinden.

De werkwijze die sinds maart toepasbaar is, loopt gewoon verder:

 • Geen reden van overmacht melden aan de RVA
 • Geen controleformulier C3.2A afleveren aan de werknemer
 • Aangifte ASR 5 verrichten
 • Supplement van € 5,63 per dag

Gewone procedures voor andere ondernemingen

Voor andere ondernemingen zullen vanaf 01/09/2020 terug de gewone procedures gelden voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid, zoals gekend voor de coronacrisis:

 • Overmacht is nog steeds mogelijk, maar den de gebruikelijke situaties: bv. een brand, electriciteitspanne buiten het bedrijf, ... Ook een werknemer met een quarantaine-attest valt hieronder.
 • Economische redenen: de gewone procedure is terug van toepassing (op voorhand aanvraag bij de RVA indienen, ...), maar onder bepaalde voorwaarden kan er wel gedurende een langere periode geschorst worden.

Update: De vereenvoudigde vorm van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt opnieuw opengesteld naar alle ondernemingen. Tijdens deze periode ontvangt de werknemer een uitkering gelijk aan 70% van zijn of haar bruto maandloon (geplafonneerd op 2.754,76 euro). Hierbij ontvangt de werknemer ook nog een RVA-toeslag van 5,63 euro per dag tijdelijke werkloosheid. Deze maatregel geldt tot 31/03/2021 en er zal worden voorzien om deze maatregel eventueel te verlengen.

Deze maatregel is opnieuw uitvoerbaar vanaf 01/10/2020. Indien er reeds een aanvraag en/of mededeling tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen werd gedaan of lopende is, kan er zonder formaliteiten overgeschakeld worden naar de versoepelde regeling van tijdelijke werkloosheid wegens Corona-overmacht. 

Meldingsplicht tijdelijke werkloosheid werknemers

Met ingang vanaf 13 juli 2020 moet er verplicht een melding gebeuren aan de werknemers over de invoering van tijdelijke werkloosheid.

De wijze waarop is vrij te kiezen. Dit kan individueel of collectief gebeuren. Je kan dit doen via e-mail, via een intern portaal, per brief, via uithanging op een zichtbare plaats, ... .

Je moet dit doen wanneer de werknemer:

 • Voor de eerste keer tijdelijk werkloos wordt
 • Opnieuw tijdelijk werkloos wordt
 • Een verhoging van de werkloosheidsdagen heeft

En dit ten laatste de dag voor de aanvang van de werkloosheid.

In deze mededeling moeten volgende zaken opgenomen worden:

 • De periode van tijdelijke werkloosheid (begin- en einddatum)
 • De dagen dat de werknemer werkloos is en de dagen dat de werknemer geacht wordt te werken
 • Welke formaliteiten de werknemer moet doen om zijn uitkering aan te vragen

Bij elke wijziging van bovenstaande punten, moet er een nieuwe melding gedaan worden.

Indien er niet wordt voldaan aan de meldingsplicht, kan er geen gebruik gemaakt worden van de tijdelijke werkloosheid en zal er loon verschuldigd zijn.

Eindejaarspremie tijdelijke werklozen

Er wordt een uitbetaling door de RVA voorzien van een supplement op de eindejaarspremie aan werknemers die lang tijdelijk werkloos zijn geweest. Werknemers die in 2020 minimum 52 dagen tijdelijk werkloos zijn geweest, zullen een toeslag op hun eindejaarspremie krijgen van 10 euro per extra dag tijdelijke werkloosheid (bovenop de 52 dagen). De totale toeslag zal steeds minimum 150 euro bedragen voor wie in aanmerking komt.

Gelijkstelling vakantiegeld voor tijdelijk werklozen

Er zal een akkoord van de sociale partners uitgevoerd worden waardoor de overheid deels tussenkomt in de financiering van het vakantiegeld voor tijdelijk werklozen. In de berekening van het vakantiegeld worden de tijdelijke werkloosheidsdagen gelijkgesteld aan gewerkte dagen.

Vrijstelling RSZ-werkgeversbijdrage 3de kwartaal 2020

Het toepassingsgebied voor de vrijstelling RSZ-werkgeversbijdrage wordt uitgebreid voor het 3de kwartaal van 2020 naar andere sectoren (dan de horeca en de evenementensector) die verplicht moesten sluiten. Ook de toeleveranciers van de sectoren die verplicht moeten sluiten, kunnen gebruik maken van deze maatregel indien zij een omzetverlies van minimum 65% kunnen aantonen. Er wordt een plafond gehanteerd per organisatie voor wat betreft het totale bedrag van deze vrijstelling.

Registratieplicht buitenlandse werknemers in België

Iedere werkgever die een beroep doet op een werknemer/zelfstandige die in het buitenland woont of verblijft voor de uitvoering van werken in de bouwsector, schoonmaaksector, vleessector, land- en tuinbouw in België, moet een register bijhouden. Dit vanaf het begin van de werkzaamheden tot en met 14 dagen na de beëindiging ervan. De registratieplicht telt niet voor grensarbeiders of buitenlandse werknemers met een verblijf in België van minder dan 48 uren. Deze verplichting is van belang voor de contact-tracing en is van toepassing sinds 24 augustus 2020.

Het register moet volgende gegevens bevatten: identificatiegegevens (naam, voornaam, geboortedatum, rijksregisternummer of bisnummer), de verblijfplaats in België en het telefoonnummer. In voorkomend geval, dienen eveneens de namen van de personen opgenomen te worden met wie de werknemer/zelfstandige samenwerkt in België.

Het register moet ter beschikking worden gehouden van de diensten die instaan voor de bestrijding van het virus of het toezicht op de naleving van de opgelegde maatregelen. Vanaf de 15e dag moet het register vernietigd worden.

Indien de werknemer/zelfstandige die in het buitenland woont het ‘Passenger Locator Form’ moet invullen als deze België binnen komt, is de werkgever verplicht om na te gaan of het formulier werd ingevuld. Deze controle moet gebeuren alvorens de werkzaamheden in België starten.

Bijkomende vragen i.v.m. personeel

Jouw werknemer keert terug uit een oranje of rode zone

Oranje zone:

Dan kan de werknemer zelf beslissen om in quarantaine te gaan. Indien de werknemer beslist om in quarantaine te gaan dan moet hij zijn werkgever onmiddellijk verwittigen en een quarantaine getuigschrift bezorgen.

Als de werknemer tijdens de quarantaine telewerk kan uitvoeren, ontvangt hij zijn loon voor de geleverde prestaties. Is dit niet mogelijk, dan moet de werkgever hem geen loon betalen. De werkgever kan wel tijdelijke werkloosheid overmacht omwille van corona inzetten zodat de werknemer van werkloosheidsuitkeringen geniet. 

Indien de werknemer beslist om niet in quarantaine te gaan en het werk te hervatten, dan zal zijn werkgever dit moeten toelaten. De werkgever kan geen medisch attest eisen waaruit blijkt dat hij arbeidsgeschikt is. Hij mag dit alleen vragen als de werknemer arbeidsongeschikt is.

Zolang de werknemer geen symptomen vertoont, kan de werkgever niets ondernemen. Het is pas wanneer de werknemer symptomen vertoont dat de werkgever hem kan vragen om naar huis te gaan om uit te zieken en hem aanraden om zich te laten verzorgen.

Rode zone:

Indien de werknemer terugkeert uit een rode zone, moet hij 7 dagen in quarantaine gaan en zich op de 5de dag laten testen, tenzij hij de zelfevaluatie vragenlijst heeft ingevuld en na analyse van de ingevulde gegevens de werknemer wordt vrijgesteld van de verplichte test en quarantaine.

In geval van een negatieve test, duurt de quarantaine in totaal 7 dagen. In geval van een positieve test, zal de initiële quarantaineperiode 14 dagen duren (met 7 dagen verlengd).

Indien de werknemer beslist om in quarantaine te gaan dan moet hij zijn werkgever onmiddellijk verwittigen en een quarantaine getuigschrift bezorgen.

Wanneer de werknemer tijdens de quarantaine telewerk kan verrichten ontvangt hij zijn loon voor de geleverde prestaties. Indien dit niet mogelijk is, zal de werkgever hem niet op tijdelijk werkloos wegens overmacht kunnen zetten als zijn niet-essentiële reisbestemming op het ogenblik van zijn vertrek reeds een rode zone was. In dat geval kan de werknemer vragen om vakantiedagen of inhaalrust in te zetten. Is dit niet mogelijk dan zal de arbeidsovereenkomst geschorst worden gedurende de periode van quarantaine. Voor die dagen zal de werkgever “toegestane afwezigheid” boeken met als gevolg dat de werknemer geen recht heeft op loon voor die dagen.

Is de reisbestemming van de werknemer op het ogenblik van zijn vertrek een groene of oranje zone maar wordt deze pas tijdens zijn verblijf een rode zone, dan zal de werknemer wel recht hebben op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen indien telewerk niet mogelijk is. Hij zal ook recht hebben op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wanneer hij terugkeert van een essentiële reis uit een rode zone, ook al was de reisbestemming rood op moment van vertrek.

Indien de werknemer beslist om niet in quarantaine te gaan omdat hij vrijgesteld is op basis van de zelfevaluatie vragenlijst, dan mag hij het werk hervatten en zal zijn werkgever dit moeten toelaten. De werkgever kan zelfs geen medisch attest eisen waaruit blijkt dat hij arbeidsgeschikt is. Hij mag dit alleen vragen als de werknemer arbeidsongeschikt is. Zie situatie 'Oranje zone'.

Indien de werknemer beslist om vanwege een andere reden niet in quarantaine te gaan en het werk te hervatten gedurende de periode van quarantaine, dan is de werkgever gerechtigd om hem de toegang tot de werkplaats te ontzeggen. De arbeidsovereenkomst blijft in dat geval geschorst zonder recht op loon en de werkgever zet de werknemer op toegestane afwezigheid zonder loon.

Je medewerker test positief: wat moet hij doen?

 • Indien je medewerker symptomen vertoont, is deze arbeidsongeschikt/ziek
 • Indien je medewerker geen symptomen vertoont, volgt er een verplichte periode van quarantaine waarvoor een quarantaine-attest dient afgeleverd te worden. Tijdens deze periode van quarantaine wordt tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aanvaard, tenzij telewerken mogelijk is.

Je medewerker test positief: wat met andere medewerkers?

Wanneer er sprake is geweest van een nauw contact (meer dan 15 minuten, binnen een afstand van 1,5 meter en zonder mondmasker), dringt een verplichte periode van quarantaine zich op. Je medewerker dient dit verder te bespreken met zijn huisarts en deze zal beslissen over de te nemen maatregelen (quarantaine of niet).

Je medewerker was in contact met een besmet persoon: wat moet hij doen?

 • Je medewerker moet 7 dagen in quarantaine, maar is arbeidsgeschikt (werkloosheid via overmacht, tenzij telewerk mogelijk is);
 • Op dag 5 moet hij zich laten testen:
  • Test is positief : 7 dagen isolatie (= quarantaine, zie hierboven);
  • Test is negatief : quarantaine eindigt na de 7de dag en hij mag het werk hervatten.

Je medewerker is zelf bezorgd over een mogelijke besmetting/overdracht: wie neemt een beslissing?

Een medewerker kan zelf niet beslissen of hij al dan niet in quarantaine moet. Hij dient dit verder te overleggen met zijn huisarts en deze beslist over een mogelijke quarantaine.

Een kind van je medewerker kan niet langer naar het school/de kinderopvang omwille van een besmetting op het school/de kinderopvang: wat nu?

(*) Procedure overmacht (quarantaine/opvangproblemen):

 • Indien de onderneming niet erkend is als HGO: tijdelijke werkloosheid overmacht aanvragen en laten goedkeuren door RVA a.d.h.v. het attest. U dient ons zo spoedig mogelijk te contacteren opdat onze experten u hierbij kunnen bijstaan;
 • Indien de onderneming erkend is als HGO: Corona-overmacht kan toegepast worden via de vereenvoudigde procedure. Het ontvangen attest dient u ter beschikking te houden in geval van controle.
Maatregelen RSZ 

Werkgevers kunnen een minnelijk afbetalingsplan aanvragen voor hun werkgeversbijdragen van het 1ste en 2de kwartaal 2020, waardoor hun schuld kan afgelost worden via maandelijkse afbetalingen. Je kan een aanvraag voor een minnelijk afbetalingsplan indienen via de pagina ‘minnelijk afbetalingsplan’ van de RSZ. (https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/paymentplan/index.htm).

Fiscale maatregelen

De mogelijkheid bestaat om bij de fiscus een afbetalingsplan te vragen voor de volgende fiscale schulden:

 • Bedrijfsvoorheffing;
 • Btw;
 • Personenbelasting;
 • Vennootschapsbelasting;
 • Rechtspersonenbelasting.

Er geldt een gegarandeerde vrijstelling van nalatigheidsinteresten en een kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling. De beoogde schulden mogen niet voortkomen uit fraude en de aangepaste (zie hieronder) voorwaarden voor het indienen van de aangiften moeten nageleefd worden.

Bij niet-naleving van het afbetalingsplan (behalve indien de schuldenaar tijdig contact opnam met de administratie) of in het geval van een collectieve insolventieprocedure zullen de steunmaatregelen ingetrokken worden.

Bovenstaande steunmaatregelen gelden niet voor ondernemingen die onafhankelijk van het coronavirus structurele betaalmoeilijkheden kennen.

Per schuld moet er een aanvraag worden ingediend op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht en dit bij het bevoegd Regionaal Invorderingscentrum (RIC).

Betalingstermijnen voor bedrijfsvoorheffing:  automatisch uitstel tot betaling van 2 maanden zonder bijkomende boetes of interesten. De initiële steunmaatregelen zoals hierboven vermeld kunnen ook nog steeds aangevraagd worden.

Concreet betekent dit voor bedrijfsvoorheffing: uitstel tot 13 mei 2020 voor bedrijfsvoorheffing van februari en tot 15 juni 2020 voor de voorheffing van maart of deze van het eerste kwartaal.

Maatregelen voor zelfstandigen 

Uitstel betaling sociale bijdragen:

Zelfstandigen die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus, kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij hun sociaal verzekeringsfonds om de betaling van hun voorlopige bijdragen uit te stellen.

Deze maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van het 1ste, 2de, 3de en 4de kwartaal van 2020 en voor de regularisatiebijdragen van kwartalen van 2018 die vervallen op 31/03/2020, 30/06/2020, 30/09/2020 en 31/12/2020. Die bijdragen mogen nog niet zijn betaald.

Je moet het betalingsuitstel aanvragen bij het sociaal verzekeringsfonds waarbij men aangesloten is. In de aanvraag moet je steeds vermelden dat je het betalingsuitstel aanvraagt omwille van het coronavirus.

Vrijstelling van sociale bijdragen aanvragen:

Je kan een aanvraag tot vrijstelling van bijdragen indienen bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) omdat je door het coronavirus financiële problemen hebt (men kan deze aanvraag via het sociaal verzekeringsfonds laten verlopen).

Je kan deze vrijstelling aanvragen voor de voorlopige sociale bijdragen van  het eerste, tweede, derde of vierde kwartaal van 2020 en voor de regularisatiebijdragen (na een inkomstenherziening) van bijdragejaar 2018 die in de loop van 2020 betaald moeten zijn.

Opgelet! Je bouwt geen pensioenrechten op voor de kwartalen waarvoor je wordt vrijgesteld. Je kunt die kwartalen later nog regulariseren via een afkooppremie om ze toch te laten meetellen voor je pensioenberekening. Hiervoor heb je vijf jaar de tijd.

Verlagen van de voorlopige sociale bijdragen:

De sociale bijdragen van zelfstandigen worden berekend op basis van het netto belastbaar inkomen van het jaar zelf. Het werkelijk netto belastbaar inkomen is maar definitief gekend na twee jaar. Daarom betaal je eerst voorlopige bijdragen, met daarna een herziening.

Dreig je in het jaar 2020 minder te verdienen door het coronavirus, dan kan je de voorlopige bijdragen laten aanpassen. Deze aanvraag kan je best rechtstreeks richten aan het sociaal verzekeringsfonds waarbij je aangesloten bent.

Uitkering overbruggingsrecht:

Zelfstandigen (zowel in hoofd- als bijberoep onder bepaalde voorwaarden) die hun activiteit verplicht moeten sluiten (bv. horeca) of minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig onderbreken ingevolge de coronacrisis, hebben recht op een financiële uitkering voor de maanden maart, april en mei 2020.
Ook bedrijfsleiders kunnen het overbruggingsrecht aanvragen. De voorwaarden werden in die zin versoepeld.

Waar heb je recht op?

Het overbruggingsrecht bestaat uit twee delen: een uitkering en een gelijkstelling.

Een uitkering: Hoeveel dat precies is, hangt van de gezinssituatie af:

 • Zonder gezinslast: 1.291,69 EUR per maand
 • Met gezinslast: 1.614,10 EUR per maand

Een gelijkstelling: gedurende de maanden, maart, april en mei behoudt je toch de rechten op medische verzorging, gezinsbijslag/groeipakket en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Tijdens het overbruggingsrecht bouw je wel geen pensioenrechten op.

De zelfstandige die ziek (zie verder) en dus arbeidsongeschikt is en die een ziekte-uitkering ontvangt, komt niet in aanmerking voor het overbruggingsrecht.

Update: Vanaf 19/10/2020 geldt er een verplichte sluiting van horecazaken voor 4 weken. Er zal recht zijn op een dubbele uitkering van het overbruggingsrecht. Dat komt neer op een totaalbedrag van 2.583,38 euro per maand zonder gezinslast, of 3.228,20 euro met gezinslast.

Deze maatregel wordt verlengd tot en met december 2020 voor alle sectoren die gesloten zijn.

Relance- of heropstartpremie

Daarnaast heeft de regering beslist om een apart overbruggingsrecht te voorzien als ondersteuning tijdens de heropstart. De 'relance-uitkering' zal even hoog zijn als het crisis-overbruggingsrecht. De relance-uitkering bedraagt 1.291,69 euro per maand als alleenstaande of 1.614,10 euro met gezinslast. Het is gericht naar ondernemers waarvan de activiteit op 3 mei 2020 nog verplicht gesloten was of verboden én waarvan de omzet of bestellingen tijdens het tweede kwartaal van dit jaar met minstens 10% t.o.v. dezelfde periode vorig jaar zijn gedaald. Het kan aangevraagd worden voor de maanden juni, juli en augustus. 

Update: Deze maatregel wordt verlengd tot en met december 2020. 

Recht op een uitkering arbeidsongeschiktheid

Zelfstandigen die minstens 8 dagen arbeidsongeschikt zijn hebben nu recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering (via het ziekenfonds) vanaf de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid.
In dit geval dient de aangifte zo snel mogelijk te gebeuren bij het ziekenfonds waarbij men is aangesloten. Aan het ziekenfonds bezorgt men zo snel mogelijk het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid ingevuld door de huisarts.

Uitstel van betaling kapitaalaflossingen

Banken geven kosteloos 6 maanden uitstel van betaling van kapitaalaflossingen aan ondernemingen die door de crisis in moeilijkheden geraakt zijn. Het renteluik blijft verder lopen. Na afloop van het uitstel zal de looptijd van het krediet dan met 6 maanden worden verlengd. De bank zal hiervoor een aantal strikte criteria hanteren. Deze zijn:

 • Omzet moet fors teruggevallen zijn
 • Indien mogelijk beroep doen op de tijdelijke werkloosheidsregeling voor de werknemers
 • Al dan niet gedwongen om te sluiten
 • Geen achterstallige betalingen op lopende kredieten

Het spreekt voor zich dat ondernemers best contact opnemen met hun bank voor de juiste modaliteiten.

Verder is er ook de waarborgregeling van 50 miljard euro voor bedrijven. Dit bedrag wordt gebruikt voor nieuwe overbruggingskredieten en extra kredietlijnen.

Maatregelen VLAANDEREN

Vlaams beschermingsmechanisme

Vlaamse ondernemingen worden opnieuw geconfronteerd met een omzetdaling als gevolg van de verstrengde coronamaatregelen. De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister Hilde Crevits beslist om nieuwe ondersteuningsmaatregelen aan te bieden. 

Elke ondernemer die tussen 1 oktober en 18 november 2020 een omzetverlies van minstens 60% lijdt, zal beroep kunnen doen op het Vlaamse Beschermingsmechanisme. Ondernemingen kunnen kiezen om een aanvraag in te dienen voor de referentieperiode van 1 oktober tot 15 november 2020 óf voor de periode van 19 oktober tot 18 november 2020. Ook horecazaken die verplicht moeten sluiten komen voor deze steun in aanmerking voor de periode van sluiting. 

Gelet op de bijkomende verplichte sluitingen beslist door de Vlaams Regering op 27 oktober 2020, zal ook voor die ondernemingen het omzetverlies van minstens 60% niet aangetoond moeten worden. Verder details hierover volgen nog.

De steun bedraagt 10% van de omzet excl. btw tijdens dezelfde periode in 2019. Zelfstandigen in bijberoep krijgen 5% steun. Voor ondernemingen die nog niet gestart waren in 2019, wordt de omzetdaling vergeleken met de verwachte omzet zoals vermeld in het financieel plan. 

De maximale steun bedraagt:

 • Voor referentieperiode 1 oktober tot 15 november 2020:
  • € 11.250 voor ondernemingen met < 9 werknemers
  • € 22.500 voor ondernemingen met 10 werknemers of meer
    
 • Voor referentieperiode 19 oktober tot 18 november 2020 én voor wie verplicht gesloten is:
  • € 7.500 voor ondernemingen met < 9 werknemers
  • € 15.000 voor ondernemingen met > 10 werknemers

Horecazaken die van 19 oktober tot 18 november verplicht gesloten zijn door de federale en Vlaamse maatregelen, moeten hun omzetdaling niet aantonen. Deze afwijking geldt niet voor ondernemingen waarvan de omzet in dezelfde periode van 2019 50% of meer betrekking heeft op take away-activiteiten. Zij moeten dus wél een omzetdaling aantonen.

Ook voor hen bedraagt de subsidie 10% (of 5% in geval van bijberoep) van de omzet, excl. btw, met een maximale subsidie van € 7.500 tot 9 werknemers en maximaal € 15.000 vanaf 10 werknemers. 

Deze maatregel kan vanaf 16 november aangevraagd worden. De subsidieaanvraag wordt ten laatste op 31/12/2020 ingediend voor wat betreft de periode tot 15 november of 18 november. 

Voor een omzetdaling van minimaal 60% in augustus en september 2020, kan je nog tot en met 15 november 2020 het Vlaams Beschermingsmechanisme aanvragen.

Crisiswaarborg

Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen. Op die manier kunnen ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode ook voor bestaande schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen door de Participatie Maatschappij Vlaanderen.
Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal. Daarmee kan men reeds 1.000 leningen van 100.000 euro waarborgen die onder de 75% gewestwaarborg kunnen geplaatst worden.

Flexibiliteit naar voorwaarden steunmaatregelen en subsidies

Ondernemingen die ten gevolge van de crisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn bij bepaalde subsidies van het VLAIO, kunnen met het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen.

Uitstel betaling onroerende voorheffing

Er werd beslist om de aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor de bedrijven later uit te sturen om te voorkomen dat bedrijven in liquiditeitsproblemen terecht komen. Dit betekent dat voor ongeveer 1 miljard aan belastingen niet geïnd zullen worden in het voorjaar, maar pas in het najaar van 2020.
Concreet zullen de aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor bedrijven vanaf september uitgestuurd worden. Rekening houdend met een normale betaaltermijn van twee maanden, betekent dit dat de onroerende voorheffing pas begin november 2020 betaalbaar zal zijn.

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x