CORONA

Het Coronavirus: steunmaatregelen en praktische tips voor werkgevers en belastingplichtigen

Update: 11/05/2022

In deze periode van corona is het onduidelijk voor veel werkgevers en zelfstandigen hoe het nu verder moet met hun onderneming. De overheid stuurt dagelijks bij met nieuwe maatregelen die we verplicht moeten toepassen. Ook financieel zal het geen meevaller zijn.

Omdat we hier allemaal een eerste keer in aanraking mee komen, is het te begrijpen dat goede ondersteuning broodnodig is. Daarom zetten wij graag alle steunmaatregelen en praktische tips voor jullie op een rij zodat het overzicht bewaard wordt.

Telethuiswerk

Sinds vrijdag 18 februari 2022 is telewerk niet langer verplicht, maar blijft wel aanbevolen.

In de periodes wanneer het telewerken niet verplicht is, kiezen toch veel ondernemingen om over te stappen naar het structureel thuiswerken. Hierbij dien je een structureel thuiswerkbeleid in te voeren of je stuurt het beleid bij dat voor de coronapandemie in voege was. Onze diensten kunnen je hierbij verder op weg helpen.

De werkgever kan voor het telewerk IT-materiaal en internet ter beschikking stellen aan de werknemers. De werkgever kan ook vragen dat werknemers eigen IT-materiaal en internet gebruiken en kan eventueel tussenkomen in de kosten die medewerkers zelf dragen.

Daarnaast is het ook belangrijk om jouw verzekeraar voor arbeidsongevallen op de hoogte te brengen dat meer mensen thuiswerk of telewerk verrichten.

Werkgevers kunnen een onkostenvergoeding voor thuiswerk toekennen aan hun werknemers. Deze maandelijkse vergoeding is vrij van belasting en RSZ-bijdragen en bedraagt maandelijks € 134,71.

Deze bureauvergoeding van € 134,71 per maand dekt de kosten en het gebruik van een bureau in de privéwoning van de werknemer, de kosten voor klein kantoormateriaal, de kosten voor het onderhoud en de reiniging van het bureau, de kosten voor elektriciteit, water en verwarming, de verzekeringen, de onroerende voorheffing, etc.

Als werkgever kun je ook een bijkomende kostenvergoeding tot € 40 per maand betalen aan je werknemers voor het gebruik van:

 • een privé internetaansluiting en -abonnement: maximum € 20
 • een privécomputer: maximum € 20
Welke (steun)maatregelen heeft de regering genomen waarop de werkgever kan terugvallen?

Tijdelijke werkloosheid overmacht (coronavirus)

Werkgevers die hun werknemers tijdelijk niet kunnen tewerkstellen door de coronacrisis kunnen gebruik maken van deze regeling. De werknemers ontvangen een werkloosheidsuitkering die wordt verhoogd tot 70% van het begrensd gemiddeld loon, met een maximum van 2.955,69 euro per maand.

De werknemer ontvangt bovenop de werkloosheidsuitkering een supplement van € 5,98 per dag, ten laste van de RVA. Daarnaast werd er een sterk vereenvoudigde aanvraagprocedure en betalingsprocedure ingevoerd.

Tot eind juni 2022 is er een verlaagde bedrijfsvoorheffing van 15% van toepassing op de uitkeringen. 

Het is van geen belang of de werkgever erkend is als een uitzonderlijk hard getroffen onderneming of behoort tot een uitzonderlijk hard getroffen sector.

Deze maatregel kan zowel bij een volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (bijv. door een opgelegde sluiting) als een gedeeltelijke schorsing.

De wegens overmacht tijdelijk werkloos gestelde werknemers zijn vrijgesteld van wachttijd. Dit betekent dat ze onmiddellijk recht hebben op uitkeringen en geen bewijs van het aantal arbeids- of gelijkgestelde dagen moeten voorleggen. Voor de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 juni 2022 geldt dit ook voor de werknemers die tijdelijk werkloos worden gesteld wegens economische oorzaken.

Deze maatregel is van toepassing op alle werkgevers tot en met 30 juni 2022. 

Meer informatie vind je terug op de website van de RVA of VLAIO.

Meldingsplicht tijdelijke werkloosheid overmacht (coronavirus)

Met ingang vanaf 13 juli 2020 moet er verplicht een melding gebeuren aan de werknemers over de invoering van tijdelijke werkloosheid.

De wijze waarop is vrij te kiezen. Dit kan individueel of collectief gebeuren. Je kan dit doen via e-mail, via een intern portaal, per brief, via uithanging op een zichtbare plaats, ....

Je moet dit doen wanneer de werknemer:

 • Voor de eerste keer tijdelijk werkloos wordt
 • Opnieuw tijdelijk werkloos wordt
 • Een verhoging van de werkloosheidsdagen heeft

En dit ten laatste de dag voor de aanvang van de werkloosheid.

In deze mededeling moeten volgende zaken opgenomen worden:

 • De periode van tijdelijke werkloosheid (begin- en einddatum)
 • De dagen dat de werknemer werkloos is en de dagen dat de werknemer geacht wordt te werken
 • Welke formaliteiten de werknemer moet doen om zijn uitkering aan te vragen

Bij elke wijziging van bovenstaande punten, moet er een nieuwe melding gedaan worden.

Indien er niet wordt voldaan aan de meldingsplicht, kan er geen gebruik gemaakt worden van de tijdelijke werkloosheid en zal er loon verschuldigd zijn.

Tijdelijke werkloosheid opvang kind

In de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2022 heeft de werknemer een recht op afwezigheid van het werk en kan hij aanspraak maken op werkloosheidsuitkeringen wanneer hij moet instaan voor de opvang van:

 • een minderjarig kind waarmee hij samenwoont en dat niet naar het kinderdagverblijf of school kan gaan;
 • een gehandicapt kind dat hij ten laste heeft, ongeacht de leeftijd, dat niet naar een centrum voor opvang van gehandicapte personen kan gaan;
 • een gehandicapt kind dat hij ten laste hebt, ongeacht de leeftijd, dat een intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen geniet;
 • omdat het kinderdagverblijf, school of centrum geheel of gedeeltelijk is gesloten, of omdat geheel of gedeeltelijk afstandsonderwijs is ingevoerd, als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

De werknemer moet zijn werkgever hier onmiddellijk van op de hoogte brengen. De werkgever mag de tijdelijke werkloosheid niet weigeren.

Ook als het kind zelf in quarantaine of in isolatie moet om de verspreiding van het coronavirus te beperken, kan je hiervan gebruik maken.

Hiervoor moeten de nodige attesten worden ingevuld en bezorgd aan de werkgever.

Meer informatie vind je terug op de website van de RVA of VLAIO.

Registratieplicht buitenlandse werknemers in België

Iedere werkgever die een beroep doet op een werknemer/zelfstandige die in het buitenland woont of verblijft voor de uitvoering van werken in de bouwsector, schoonmaaksector, vleessector, land- en tuinbouw in België, moet een register bijhouden. Dit vanaf het begin van de werkzaamheden tot en met 14 dagen na de beëindiging ervan. De registratieplicht telt niet voor grensarbeiders of buitenlandse werknemers met een verblijf in België van minder dan 48 uren. Deze verplichting is van belang voor de contact-tracing en is van toepassing sinds 24 augustus 2020.

Het register moet volgende gegevens bevatten: identificatiegegevens (naam, voornaam, geboortedatum, rijksregisternummer of bisnummer), de verblijfplaats in België en het telefoonnummer. In voorkomend geval, dienen eveneens de namen van de personen opgenomen te worden met wie de werknemer/zelfstandige samenwerkt in België.

Het register moet ter beschikking worden gehouden van de diensten die instaan voor de bestrijding van het virus of het toezicht op de naleving van de opgelegde maatregelen. Vanaf de 15e dag moet het register vernietigd worden.

Indien de werknemer/zelfstandige die in het buitenland woont het ‘Passenger Locator Form’ moet invullen als deze België binnen komt, is de werkgever verplicht om na te gaan of het formulier werd ingevuld. Deze controle moet gebeuren alvorens de werkzaamheden in België starten.

Update: Sinds 12 januari 2021 is deze verplichting uitgebreid naar alle werkgevers/sectoren. Bovendien moeten werknemers of zelfstandigen ook een bewijs kunnen voorleggen dat ze max. 72 uur voor aanvang van hun werk in België een negatieve coronatest hebben afgelegd.

Bijkomende vragen i.v.m. personeel

Vaccinatieverlof (klein verlet)

Jouw werknemer mag - met loonbehoud - van het werk afwezig zijn, wanneer hij zich tijdens de uren laat vaccineren tegen het coronavirus. Dat klein verlet omvat de tijd die wordt doorgebracht in het vaccinatiecentrum én de tijd die nodig is om zich van en naar het centrum te verplaatsen.

De wet geldt voor al jouw werknemers die gebonden zijn aan een arbeidsovereenkomst. Ook jobstudenten, uitzendkrachten en werknemers die telewerk verrichten vallen dus onder de wet. Leerlingen, stagiairs en vrijwilligers vallen niet onder deze wet, aangezien zij niet worden tewerkgesteld op grond van een arbeidsovereenkomst.

Het recht op klein verlet heeft betrekking op de vaccinatie zelf. Als jouw werknemer ten gevolge van de vaccinatie ziek zou worden, dan gelden de gewone regels inzake arbeidsongeschiktheid en gewaarborgd loon.

Alleen als jij daar als werkgever specifiek om vraagt, moet jouw werknemer bewijzen dat hij zijn recht op klein verlet heeft gebruikt om zich te laten vaccineren. Dat doet hij door het document te tonen dat de afspraak bevestigt om op een bepaald tijdstip aanwezig te zijn op een plaats waar de vaccinatie wordt toegediend. Vermeldt de afspraakbevestiging die gegevens niet, kan hij de uitnodiging tot vaccinatie voorleggen.

Men voorziet nu ook in een uitbreiding van het vaccinatieverlof voor het begeleiden van een minderjarig kind of meerderjarige met een handicap of onder voogdij. De regel geldt ongeacht of het om een eigen kind gaat dan wel om iemand over wie de werknemer het wettelijk voogdijschap draagt. Slechts één van de ouders of voogden kan het recht toepassen.

De maatregel van het vaccinatieverlof voor minderjarige kinderen en meerderjarigen met een handicap of onder voogdij treedt in werking op 12 januari 2022 en eindigt voorlopig op 30 juni 2022.

Fiscale steun

Er zal terug de mogelijkheid zijn om uitstel van betaling van de bedrijfsvoorheffing, de btw etc. zonder nalatigheidsinteresten te bekomen in Q1 2022.

Meer informatie kan je terugvinden op de website van VLAIO.

Maatregelen RSZ 

Minnelijke afbetalingsplannen

Werkgevers die moeilijkheden ondervinden om de werkgeversbijdragen te betalen, kunnen minnelijke afbetalingstermijnen aanvragen die zij verschuldigd zijn omwille van personeel.

De maatregel is van toepassing op de volgende bijdragen:

 • het eerste kwartaal 2022;
 • de bijdragen jaarlijkse vakantie voor het vakantiedienstjaar 2021;
 • de tot 30 juni 2022 vervallen rechtzettingen van bijdragen.

Dit minnelijk afbetalingsplan heeft een duur van maximaal 24 maanden. 

Daarnaast geldt er nog steeds het klassieke minnelijk afbetalingsplan dat geldt voor alle kwartalen en rechtzettingen.

Compensatiepremie RSZ

Werkgevers in de eventsector, alsook de discotheken, dancings en binnenspeeltuinen zullen van de RSZ steun ontvangen in de vorm van een compensatiepremie. De RSZ berekent een premie die gelijk is aan de verschuldigde sociale bijdragen in Q2, Q3 en Q4 van 2021. Van deze drie kwartalen kiezen ze het meest voordelige bedrag en rekenen deze aan op de bijdragen van Q1 en Q2 van 2022. 

De premie moet aangewend worden om de tewerkstelling te behouden in de periode van 1 januari 2022 t.e.m. 30 juni 2022. De werkgever zal hiervoor een aanvraag moeten indienen bij de RSZ.

De vooropgestelde aanvraagdatum om in aanmerking te kunnen komen voor een voorlopige premie wordt verschoven van 25 februari 2022 naar 4 maart 2022. Het is aangeraden de aanvraag zo vlug mogelijk in te dienen.

De werkgevers die hun aanvraag tussen 4 maart 2022 en 15 mei 2022 indienen, zullen recht hebben op de definitieve premie.

Meer info kan je terugvinden op de website van de RSZ.

Maatregelen Vlaanderen

Vlaams beschermingsmechanisme 12

Ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% ten gevolge van exploitatiebeperkingen door de coronamaatregelen kunnen een aanvraag indienen voor Q1 2022 t.o.v. de referentieperiode in 2019. Bijkomend moet er minstens een omzetdaling van 30% over gans Q1 2022 aangetoond worden.  

Wie verplicht moest sluiten, kan voor de sluitingsperiode steun aanvragen zonder een omzetdaling aan te tonen. 

Een online aanvraag indienen kan vanaf 1 april tot en met 16 mei 2022, 20u.

Meer informatie vind je terug op de website van VLAIO. 

Globalisatiemechanisme

Net zoals in 2020 wordt voor 2021 een globalisatiemechanisme uitgewerkt voor gezonde bedrijven die ten gevolge de coronamaatregelen zware omzetverliezen van meer dan 60% over het ganse jaar hadden. 

Deze maatregel is nog niet operationeel. 

Overbruggingslening

De lening richt zich op investeringen in ventilatie, luchtkwaliteit, het vernieuwen van voorraden of het dekken van vaste kosten zoals handelshuur. De rente zal 1% bedragen. De looptijd van de lening is beperkt tot 24 maanden voor leningen tot € 50.000 en tot 36 maanden voor leningen van meer dan € 50.000. 

Voor beide leningen gebeurt de terugbetaling per trimester in gelijke schijven na een vrijgestelde periode van 12 maanden. De overbruggingslening heeft een minimumbedrag van € 10.000 en een maximumbedrag van € 400.000.

Afhankelijk van de grootte van de onderneming kan de ondernemer ofwel maximaal € 200.000 ontlenen (minder dan 50 werknemers), ofwel € 400.000 (tussen de 50 en 250 werknemers).

Een aanvraag indienen kan vanaf 28 februari om 14u. De overbruggingslening kan tot en met 15 juni 2022 (12u) worden aangevraagd, tenzij de budgettaire middelen vroeger uitgeput zijn. Je vraagt de lening aan via een online tool op de website van VLAIO. 

Relance-uren

Eerder had de regering reeds bijkomende vrijwillige overuren zonder overloontoeslag ingevoerd voor essentiële sectoren, de zogenaamde “relance-uren”. Voor 2022 worden deze overuren uitgebreid naar alle sectoren.

Bovenop de gewone vrijwillige overuren, die beperkt worden tot 100 uren, worden er nog 120 bijkomende vrijwillige overuren toegestaan. Let op! Normaal kunnen ondernemingen gebruik maken van maximum 120 gewone vrijwillige overuren, maar in combinatie met de relance-uren wordt het aantal beperkt tot 100. Deze bijkomende vrijwillige overuren of “relance-uren” zijn extra voordelig want, in tegenstelling tot de gewone vrijwillige overuren, is er hier geen overloontoeslag verschuldigd. Tenslotte worden de relance-uren vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen. 

Het gaat om een tijdelijke maatregel die geldig is tot en met 31 december 2022.

Maatregelen voor zelfstandigen 

Uitstel betaling sociale bijdragen

Elke zelfstandige die nog actief is in een sector die verplicht gesloten is of die zwaar wordt getroffen door de maatregelen in het kader van de strijd tegen het coronavirus, kan een schriftelijke aanvraag indienen bij het sociaal verzekeringsfonds om de betaling van de sociale bijdragen met een jaar uit te stellen, zonder het aanrekenen van verhogingen en zonder invloed op de uitkeringen.

De maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van het 1ste kwartaal van 2022 en voor de regularisatiebijdragen van kwartalen van 2018, 2019 en 2020 die vervallen op 31 maart 2022. Die bijdragen mogen nog niet zijn betaald. Dat betekent dat die bijdragen moeten betaald worden vóór 31 maart 2023.

Het indienen van de aanvragen bij het sociaal verzekeringsfonds moeten uiterlijk gebeuren vóór 15 maart 2022.

Vermindering voorlopige sociale bijdragen

Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van het coronavirus, kunnen een vermindering vragen van hun voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2022 als hun geraamde beroepsinkomsten van het jaar 2022 lager liggen dan de inkomsten van 2019. 

Voor de zelfstandigen die nog actief zijn in een sector die verplicht gesloten is of die zwaar getroffen worden door de maatregelen in het kader van de strijd tegen het coronavirus, is er een vereenvoudigde aanvraagprocedure.

Meer informatie kan je opvragen bij je sociaal verzekeringsfonds. 

Vrijstelling van sociale bijdragen

Voor de zelfstandigen die nog actief zijn in een sector die verplicht gesloten is of die zwaar getroffen worden door de maatregelen in het kader van de strijd tegen het coronavirus, is er een vereenvoudigd aanvraagformulier beschikbaar. Met dat vereenvoudigd aanvraagformulier kan enkel een aanvraag tot vrijstelling van betaling worden ingediend voor:

 • de voorlopige sociale bijdragen van het eerste kwartaal van 2022;
 • de regularisatiebijdragen van kwartalen van 2018, 2019 en 2020 die vervallen op 31 maart 2022.

Meer informatie kan je opvragen bij je sociaal verzekeringsfonds.

Let op: Je bouwt geen pensioenrechten op voor de kwartalen waarvoor je een vrijstelling van de sociale bijdragen hebt gekregen. Je kan deze kwartalen echter binnen 5 jaar afkopen, zodat deze nog in aanmerking kunnen worden genomen voor de berekening van je pensioen. 

Overbruggingsrecht zelfstandigen

Zelfstandigen kunnen tijdens de coronacrisis in 2022 nog steeds een beroep doen op één van de uitkeringen van het Overbruggingsrecht: het 'Dubbel corona-overbruggingsrecht', het 'Crisis-overbruggingsrecht-omzetdaling' of het 'Crisis-overbruggingsrecht-quarantaine/zorg kind'.

 1. Het 'Dubbel corona-overbruggingsrecht' kon toegepast worden t.e.m. 30 september 2021. Vanaf oktober 2021 t.e.m. maart 2022 zal de maatregel terug toegepast kunnen worden door zelfstandigen die hun activiteiten volledig moeten onderbreken. De aanvraag voor de maanden juli, augustus en september 2021 moet uiterlijk op 31 maart 2022 gebeuren. De aanvraag voor de maanden november en december 2021 moet uiterlijk op 30 juni 2022 gebeuren. De aanvraag voor de maanden januari, februari en maart 2022 moet uiterlijk op 30 september 2022 gebeuren.
 2. Het 'Crisis-overbruggingsrecht-omzetdaling pijler 2' kon toegepast worden t.e.m. 30 september 2021 voor ondernemingen met een omzetdaling van 40%. Vanaf oktober t.e.m. november 2021 was dit met een omzetdaling van 65%. Vanaf december 2021 t.e.m. maart 2022 kan het opnieuw worden toegepast bij een omzetdaling van 40%. De aanvraag voor de maanden juli, augustus en september 2021 moet uiterlijk gebeuren op 30 maart 2022. De aanvraag voor de maanden oktober, november en december 2021 moet uiterlijk gebeuren op 30 juni 2022. De aanvraag voor de maanden januari, februari en maart 2022 moet uiterlijk gebeuren op 30 september 2022.
 3. In bepaalde situaties is het mogelijk om het 'Crisis-overbruggingsrecht bij quarantaine of zorg voor een kind pijler 3' te bekomen. Deze maatregel wordt verlengd tot eind juni 2022.

Meer informatie kan je terugvinden op de website van VLAIO.


Zit je nog met vragen of vind je niet onmiddellijk terug waar je naar op zoek bent? Contacteer ons gerust per telefoon op 016 36 11 12 of via email op info@lindra.be.

CORONA

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x